Chopin associatie presenteert alweer de 18de editie.

Concertprogramma Pianotune 2020–2021

“Beethoven: van sonate tot symfonie”.

Voor 2020 werd een pro­gram­ma uit­gew­erkt rond Beethoven, van sonate tot sym­fonie. Op 16 decem­ber 2020 is het exact de 250ste ver­jaardag van zijn geboorte. Dat is in de wereld van de klassieke muziek een belan­grijke gebeurte­nis voor één van de groot­ste com­pon­is­ten aller tij­den en meteen de motiver­ing van deze keuze. De for­maties die aan bod komen zijn piano solo en piano vierhanden.

De solo-pianis­ten bren­gen een keuze uit de 32 sonates uit alle drie peri­odes vanaf sonate opus 2 tot de laat­ste opus 111. Er is geen enkele com­pon­ist die in een muzikale vorm zo een grote evo­lu­tie heeft doorge­maakt op gebied van muzikale mid­de­len, tech­niek en uit­drukkingskracht. Als geen andere evolueerde de com­pon­ist in zijn sti­jl en zijn per­soon­lijkheid. Zijn ver­haal vertrekt met de sonate op. 2, geschreven in 1794–95, klassiek, vierdelig, en opge­dra­gen aan Haydn… tot de drie laat­ste Sonat­en op. 109, 110 en 111. Deze laat­sten ope­nen met hun vri­je vorm en diepe filosofis­che aan­pak de weg naar de pure Romantiek. Ook qua sonoriteit bereikt Beethoven’s ver­beeld­ingskracht hier ongek­ende hoogtes. Bin­nen deze 32 werken is er geen enkele sonate die min­der geïn­spireerd is. 

Ook zeer belan­grijk is het orkestraal aspect van zijn pianow­erken. De com­pon­ist sug­gereert alle kleuren van de ver­schil­lende instru­menten van het ork­est. Met het oog op dit laat­ste aspect hebben wij gekozen voor bew­erkin­gen van Sym­fonieën voor piano 4‑handen door Wil­helm Meves (1808–1871) of de Duitse com­pon­ist Hugo Ulrich (1827–1872). Deze laat­ste was win­naar van de grote pri­js van de Konin­klijke Acad­e­mie in Brus­sel voor zijn “Sym­fonie Tri­om­phale” in 1853. Die werken zijn geen gewone pop­u­laris­erende reduc­ties maar op zich ook meesterstukken.

Don­derdag 15 okto­ber 2020 — 20.15u
Acad­e­mieza­al Sint-Truiden
* gean­nuleerd *

Christoph Sol­dan - piano

Deze 50-jarige Duitse pianist is een poulain van Eliza Hansen en Christoph Eschen­bach aan de Ham­burg­er Musikhochschule. Hij brak door op het inter­na­tionale forum nadat hij toerde met Leonard Bern­stein in de zomer van 1989. Sinds­di­en was hij over­al present, zow­el in Europa als daarbuiten.

Tussen 1996 en 2006 realiseerde hij samen met de Slo­vaakse Capel­la Istro­pol­i­tana, het Kamerork­est van Pforzheim en het Sile­sian Cham­ber Orches­tra van Katow­ice de volledi­ge cd-opnames van alle 27 pianocon­cer­ti van W.A. Mozart, een serieuze kracht­to­er. In dezelfde peri­ode speelde hij deze con­cer­ti doorheen de wereld, van Mex­i­co en andere Zuid Amerikaanse lan­den tot Salzburg, in de Berlin­er Phil­har­moniker en het Gewand­haus in Leipzig. In maart 2000 toerde hij door Japan.

Hij deed TV-opnames voor de Hes­sis­che Rund­funk, Frank­furt, Deutsch­land­funk, SWR, ORF, Bay­erische Rundfunk.

Programma:

L. Van Beethoven
- Sonate in Fis-groot op.78
- Sonate in C‑groot op.53 “Wald­stein”

Don­derdag 15 okto­ber 2020 — 21.15u
Acad­e­mieza­al Sint-Truiden
* gean­nuleerd *


Pianoduo
Car­la Aven­tag­gia­to - Mau­r­izio Matarrese

Het duo Car­la Aven­tag­gia­to en Mau­r­izio Matar­rese kre­gen hun oplei­d­ing bij Novin Afrouz, Aldo Cic­col­i­ni, Marisa Som­ma en François Joel Thi­ol­lier. Zij zijn bei­den pro­fes­sor aan het Con­ser­va­to­ri­um Pic­cin­ni van Bari.

Meestal spe­len zij in duet maar ook regel­matig solo. Hun spec­i­fieke keuze om als duet 4 han­den te spe­len of met twee piano’s en ork­est opende heel wat spe­ci­aal reper­toire voor deze musi­ci. Voor­beelden zijn de Bran­den­burgse Con­certen van Bach-Reger, tran­scrip­tiew­erken van Franz Liszt, Carl Czen­ry, Dvo­rak, Debussy, Satie, Rav­el, Brahms, Schu­bert, Mendelssohn, Fau­rè, etc.

Voor 2 piano’s en ork­est speelden zij o.a. werken van Brahms, Debussy, Sjostakovic, Rav­el, Mozart, Bach, Mendelssohn maar ook een spe­ciale tran­scrip­tie van Liszt op de negende sym­fonie van Beethoven.

Programma:

L. Van Beethoven
- IX Sym­phonie in d‑klein op.125, bew­erk­ing voor piano 4‑handen Hugo Ulrich 

Info & Reserveren :
UIT­balie Sint-Truiden
Capu­cienessen­straat 8, 3800 Sint-Truiden
Tel. : 011 70 17 00

uitbalie@sint-truiden.be
www.villarte.eu

Don­derdag 12 novem­ber 2020 — 20.15u
CC Maas­meche­len
* gean­nuleerd *

Gui­do Heinke - piano

De Duitse pianist Gui­do Heinke studeerde bij Elza Kolodin, Hans Ley­graf, Vitaly Mar­gulis en Fany Solter.
Als lied­begelei­der vol­gde hij een oplei­d­ing bij bass bari­ton  Han­no Müller-Brach­mann in de “Lied­klasse“ van Diet­rich Fis­ch­er-Dieskau in Berlijn.
Hij was pri­jswin­naar van de inter­na­tionale pianowed­stri­j­den van Jaén in Span­je en Por­to in Portugal.

Als solist, kamer­mu­si­cus en lied­begelei­der con­cer­teerde hij met o.a. het Leipzig String Quar­tet, Man­del­ring String Quar­tet, Han­no Müller-Brach­mann, Ruth Ziesak en Rain­er Kuss­maul, Kim Min, Got­tfried von der Goltz, Mag­dale­na Rezler, Nico­las Chu­machen­co, Gus­tav Rivinius.
In 2005 toerde hij met het Kurp­faelzis­che Kam­merorch­ester onder lei­d­ing van Wol­fram Christ.

Hij deed radio en TV-opnames bij  de Duitse zen­ders SWR, HR, NDR,DLF.
Sinds 1987 lei­dt hij een pianok­las aan de Muzieku­ni­ver­siteit van Freiburg.
In 1996 was hij gast­pro­fes­sor in Zuid Korea.

Programma:

L. Van Beethoven
- Sonate in D‑groot op.10 nr.3
- Sonate in Es-groot op.81a “Les Adieux”
- Sonate in c‑klein op.111

Info & Reserveren :
Cul­tureel Cen­trum Maasmechelen
Koningin­nelaan 42, 3630 Maasmechelen
Tel. : 089 76 97 97

info@ccmaasmechelen.be
www.ccmaasmechelen.be

*dit con­cert wordt uit­gesteld naar de lente 2020*

Don­derdag 8 okto­ber 2020 — 20.00u
Casi­no Beringen

Pianoduo Lidi­ja Biz­jak — Miha­j­lo Zurkovic 

Lidi­ja Biz­jak komt uit Bel­gra­do waar ze studeerde bij Zla­ta Males en nadi­en aan het befaamde Con­ser­va­toire de Paris bij Jacques Rou­vi­er en Mau­rice Bour­gue. Lidi­ja Biz­jak was lau­reaat op de 2000 Dublin Inter­na­tion­al Piano Com­pe­ti­tion. In 2000 werd zij gekozen door  Cité de la Musique in Paris om samen met Alex­ei Ogrintchouk Frankrijk te verte­gen­wo­ordi­gen in de “inter­na­tion­al Ris­ing Stars Series”. In 2002 creeërde ze samen met haar zus San­ja een pianoduo en in die com­bi­natie zijn ze ver­maard gewor­den. Zo won­nen ze in 2005 twee spe­ciale pri­jzen op de ARD-wed­stri­jd in München.

Miha­j­lo Zurkovic werd geboren in het Servis­che Som­bor. Op zijn 14de werd hij stu­dent aan het “Zero Year”, een oplei­d­ing voor uit­zon­der­lijke jonge tal­en­ten aan de Acad­e­my of Arts in Novi Sad bij Jokuthon Mihailovic. Zurkovic werd onder­schei­den op ver­schil­lende wed­stri­j­den o.a. Bel­gra­do 1995, Chopin­wed­stri­jd Novi Sad 1997, Inter­na­tion­al Forum Kiev 2009.

Programma:

L. Van Beethoven
- Fide­lio, ouver­ture in E‑groot op.72 (bew­erkt voor pianoduo door H. Ulrich)
- Sonate in D‑groot op.10 nr.3  (Lidi­ja Biz­jak)   
- Sym­fonie nr.7 in A‑groot op.92 (bew­erkt voor pianoduo door H. Ulrich)