Chopin associatie presenteerde alweer de 17de editie.

Concertprogramma Pianotune 2019: Breekpunt

Gedurende twee eeuwen was de Europese klassieke muziek volledig onder­wor­pen aan het har­monisch sys­teem majeur-mineur. Ook de puur geografis­che dom­i­nantie van de Duits-Oost­en­rijkse muziek was karak­ter­istiek. Aan het einde van de 19de en begin van de 20ste eeuw kwam er een drastis­che breuk. 
De postro­mantiek was ten einde en het impres­sion­isme, het expres­sion­isme en de dode­ca­fonie kwam tot ontwik­kel­ing. De Russen halen in snel tem­po het niveau van de Europese muziek. Met Skr­jabin, Prokofiev, Sjostakovitch en Stravin­sky spe­len zij een lei­dende rol. In onze 17 de edi­tie van Pian­otune con­cen­tr­eren wij ons vooral op twee stro­min­gen van de Europese muziek uit de eerste helft van de 20ste eeuw die erg belan­grijk waren voor de pianomuziek: het oeu­vre van de Fransen en de Russen.

Don­derdag 14 novem­ber 2019–20.15u
CC Maas­meche­len

Haiou Zhang

Haiou Zhang speelde in 2016 en 2017 voor meer dan 50.000 bezoek­ers tij­dens 30 recitals in de belan­grijk­ste con­certzalen van Chi­na. In 2007 kreeg hij de Pub­liek­spri­js tij­dens de Bad Kissin­gen Piano Olympics. Zijn 3 albums bij het label Hänssler CLASSIC werd door Lufthansa ges­e­lecteerd als boord­muziek. Tij­dens het voor­bi­je seizoen con­cer­teerde hij o.a. in het Con­cert­ge­bouw Ams­ter­dam, NCPA Bei­jing, Konz­erthaus Berlin, Elbphil­har­monie in Ham­burg en de Sala São Paulo. 

Programma:

F. Chopin : Noc­turne in cis-klein op. posth. Pre­lude in Des-groot  op.28 nr.15, Noc­turne in Es-groot op.9 nr.2
F. Liszt : “Les jeux d’eaux de la Vil­la d’Este” uit “Années de péleri­nage”
C. Debussy: Etude nr.11 “Pour les arpèges com­posés”                                                                                                                       
M. Rav­el: La Valse  -  Poème choréo­graphique (Tran­scrip­tie voor pianoso­lo door M. Rav­el)

Reserveren : CC Maas­meche­len, Koningin­nelaan 42, 3630 Maas­meche­len
Tel.: 089 76 97 97 of info@ccmaasmechelen.be

Don­derdag 14 novem­ber 2019–21.15u
CC Maas­meche­len

Evgeny Starodubtsev

Evge­ny Star­o­dubt­sev “ het wed­stri­jd­beest”  werd 40 keren lau­reaat van inter­na­tionale pianowed­stri­j­den in Europa en Ameri­ka.

Hij deed con­cert­tournees doorheen Span­je, Duit­s­land, Frankrijk, Ital­ië, Cana­da, Servië, Litouwen, Thai­land en speelde o.a. in het Ams­ter­damse Con­cert­ge­bouw, in het Palau de lá Musi­ca in Barcelona, in het Konz­erthaus in Berli­jn en in  2018, onder “Konin­klijke patron­age” in Thai­land, de com­plete “Vingt regards sur l’Enfant Jesus” van Mes­si­aen.

Zijn inter­esse gaat spe­ci­aal naar de muziek van de eerste helft van de XX eeuw.

Programma:

A. Skr­jabin: 2 poèmes op. 32
S. Fein­berg: Sonate nr.9 op. 29
S. Prokofiev: Sonate nr.5 in C‑groot op.38
I. Stravin­sky: Trois mou­ve­ments de bal­let “Petrouch­ka”         

Reserveren : CC Maas­meche­len, Koningin­nelaan 42, 3630 Maas­meche­len
Tel.: 089 76 97 97 of info@ccmaasmechelen.be

Eerste con­certen van Pian­otune hebben reeds plaats­gevon­den:

Vri­jdag 4 okto­ber 2019–20.15u
Raad­huis Lom­mel

Pierre-Laurent Boucharlat

Als 13-jarige trad Pierre-Lau­rent Bouchar­lat voor het eerst op met ork­est.

Hij is muzikaal bedri­jvig in Europa, de Verenigde Stat­en en Cana­da. Hij heeft een belan­grijke discografie met o.a. live opnames van 24 études van Chopin en sonat­en van Beethoven.

In 2017 reg­istreerde hij samen met de Rus­sis­che vio­list Vadim Tchi­jik het inte­grale werk voor viool en piano van J. Brahms.

Programma:

C. Saint-Saëns: Danse macabre in g‑klein op.40 (tran­scrip­tie voor piano solo)
G. Fau­ré: Bar­carolle nr.4 in As-groot op.44
C. Debussy: 
-
Doc­tor Gradus ad Par­nas­sum uit “Children’s Cor­ner”
-
Bal­lade slave
- Uit “ Préludes”:
      La séré­nade inter­rompue (livre 1)
      La puer­ta del vino (livre II)
      La fille aux cheveux de lin (livre I)
 - 1ère Arabesque
P. San­can: Toc­ca­ta

Reserveren: Cul­tu­urhuis De Adel­bergAdel­berg­park 1, 3920 Lom­mel
Tel.: 011 553511 of reservaties@ccdeadelberg.be

Vri­jdag 4 okto­ber 2019–21.15u
Raad­huis Lom­mel

Anna Miernik

Anna Miernik is een char­mante jonge pianiste die haar oplei­d­ing kreeg aan het Con­ser­va­to­ri­um van Krakau waar ze in 2013 afs­tudeerde bij Andrzej Pikul. Ze studeerde ook bij Sła­womir  Zubrzy­c­ki, de con­struc­teur van de Vio­la Organ­ista, het unieke instru­ment dat meer dan 500 jaar gele­den werd ont­wor­pen door Leonar­do da Vin­ci. Ondanks haar jeugdi­ge leefti­jd con­cer­teerde ze reeds in 35 lan­den en in vijf con­ti­nen­ten. Hoogtepunt was zek­er haar recital in 2015 in Carnegie Hall in New York maar ook haar optre­dens in de  Syd­ney Opera House, Gran Teatro Nacional in Lima, Pala­cio de Bel­las  Artes in Mex­i­co-stad spreken tot de ver­beeld­ing. Haar reper­toire omvat de werken van 40 heden­daagse Poolse com­pon­is­ten en deze kri­j­gen regel­matig hun plaats in haar concertprogramma’s. Dankz­ij haar inter­esse voor mod­erne muziek nam Anna deel aan ver­schil­lende Pre­miere uitvo­erin­gen van deze com­posi­ties. Deze fas­ci­natie voor Poolse muziek resul­teerde in de nieuw uit­ge­brachte CD Mijn Poolse reflec­tie, met de werken van 10 Poolse com­pon­is­ten.

Pro­gram­ma:

F. Chopin: Scher­zo in bes-klein op. 31

K. Szy­manows­ki: Etude in bes-klein op. 4 nr. 3

F. Nowowiejs­ki: Borowiak

I. J. Paderews­ki: 
Menuet in G‑groot op. 14 nr. 1
Sara­bande in b klein  op. 14 nr. 2
Waltz-Caprice op. 10 nr. 5

A. Skri­abin: II Sonata-Fan­tasie in gis-klein op. 19

M. Moszkows­ki: Spaanse  Caprice

Reserveren: Cul­tu­urhuis De Adel­berg, Adel­berg­park 1, 3920 Lom­mel
Tel.: 011 553511 of reservaties@ccdeadelberg.be

Don­derdag 17 okto­ber 2019–20.15u
Acad­e­mieza­al Sint-Tru­iden

Francesco Mirabella

Francesco studeerde aan de Acad­e­mia San­ta Cecil­ia in Rome bij Ser­gio Per­ti­caroli.

Hij lei­dt een zeer intens con­certleven wat hem bracht naar de belan­grijke Ital­i­aanse con­certzalen zoals het Audi­to­ri­um Par­co del­la Musi­ca in Rome maar ook naar het Alte Oper en Bech­stein Piano Cen­ter in  Frank­furt en de grote zaal van het Con­ser­va­to­ri­um van Peking. Recen­telijk kreeg hij het “Diplo­ma of Hon­or” van de pres­tigieuze “Vladimir Spi­vakov Inter­na­tion­al Char­i­ty Foun­da­tion” in Mosk­ou.

Programma:

R. Schu­mann: Etudes sym­phoniques op.13
A. Ginastera: Sonate nr.1 op.22
R. Piana: Après une lec­ture de Liszt

Reserveren: UIT­balie Sint-Tru­iden, Capu­cienessen­straat 8, 3800 Sint-Tru­iden
Tel.: 011 70 17 00 of UiTbalie@sint-truiden.be

Don­derdag 17 okto­ber 2019–21.15u
Acad­e­mieza­al Sint-Tru­iden

Alexander Tutunov

Alexan­der Tutunov is een geboren Witrus die reeds op zijn zevende werd toege­lat­en tot de Cen­tral Music School van het Con­ser­va­to­ri­um van Mosk­ou. Hij won de eerste pri­js op de Nationale Pianowed­stri­jd van Wit-Rus­land.

Tutunov’s opname van Abe­liovich Piano Con­cer­to werd gebruikt in de sound­track van de Emmy award win­nende his­torische doc­u­men­taire : “Rus­land: Land van de tsaren”.

Hij is pro­fes­sor en “Artist in Res­i­dence” aan de South­ern Ore­gon Uni­ver­si­ty, “Artist in Res­i­dence” aan the Uni­ver­si­ty of Alas­ka South­east en “Direc­tor of the Chi­nese-Amer­i­can Inter­na­tion­al Piano Insti­tute in Cheng­du, Chi­na”.

Programma:

M. Glin­ka: Noc­turne “Farewell”                                         
N. Medt­ner: Can­zona Ser­e­na­ta, Op. 38 No. 6 
S. Rach­mani­nov: Moment Musi­cal  op. 16 nr. 5
R. Shchedrin: Bas­so Osti­na­to
S. Prokofiev : 
- “Romeo bids Juli­et Farewell” uit Ten Pieces for Piano op. 75 nr. 10      
- Sonata nr. 7 in Bes-groot op. 83

Reserveren: UIT­balie Sint-Tru­iden, Capu­cienessen­straat 8, 3800 Sint-Tru­iden
Tel.: 011 70 17 00 of UiTbalie@sint-truiden.be