2016: Piano brillant 

Pian­otune 2016 vindt plaats op 6, 7 en 8 okto­ber 2016 en werkt dit jaar met als thema Piano bril­lant
3x2 con­certen zullen plaats vin­den in Maas­meche­len, Lom­mel en Sint-Truiden. Pianis­ten leven zich graag uit in vir­tu­ose muziek. Ze spe­len bij­zon­der graag Liszt en Rach­mani­nov, twee com­pon­is­ten die zelf de groot­ste pianis­ten waren. Tita­nen van het instru­ment. In deze edi­tie geven wij de pianis­ten de vrije ruimte om zich in dit reper­toire te tonen.

Vol­gende musici zullen con­cert­eren in 2016 in Pianotune:

Tomasz Ritter-piano

RitterTomasz

Don­derdag 6 okto­ber 2016 om 20.15u Cul­tureel Cen­trum Maasmechelen

Tomasz Rit­ter werd geboren in 1995 in Lublin Polen waar hij zijn pianos­tud­ies begon in 2002 bij  B.Bechta-Krzeminska.Vanaf 2008 was hij leer­ling van Irina Rumiancewa-Dabrowski in Warschau. Momenteel studeert hij aan het Con­ser­va­to­rium van Moskou piano en his­torische piano bij Alexei Lubi­mov en klavec­im­bel bij Maria Uspi­en­ska. Voor een 20-jarige heeft hij reeds een indruk­wekkende pal­mares opge­bouwd. In novem­ber 2011 won hij de 9de inter­na­tionale wed­strijd Artur Rubin­stein in memo­riam in Byd­goszcz (Polen). Hij kreeg ook een spe­ciale prijs van Mevrouw Rubin­stein, namelijk de prijs voor de groot­ste artistieke per­soon­lijkheid. Vanaf 2006 won hij ver­schil­lende eerste pri­jzen op nationale wed­stri­j­den in Polen, maar ook de eerste prijs op de inter­na­tionale wed­strijd in San Sebas­t­ian in 2008, de eerste prijs en de per­sprijs op de inter­na­tionale wed­strijd in Enschede in 2010 en de inter­na­tionale wed­strijd  “Mlady klavir” in Praag. In 2013 kreeg hij een beurs van het ork­est Sin­fo­nia Varso­via. Hij con­cer­teerde in veel Europese lan­den. In de zomer van 2009 toerde hij samen met een groep jonge Weense musici in Japan.
Hij speelde met het Mar­t­inuk­wartet uit Praag en het Stradi­varik­wartet uit Zurich. In april 2013  ver­tolkte hij met de Sym­fo­nia Varso­via het 4de con­certo van Beethoven tij­dens het derde Inter­na­tionale Rubin­ste­in­fes­ti­val in Lodz. Hij was ook solist op ver­schil­lende fes­ti­vals in Polen, de “Folle journée de la musique”, Inter­na­tional Piano Fes­ti­val in Ned­er­land, Hudebni Beethoven Fes­ti­val in Teplice en …Pian­otune in Hasselt.

Hij nam deel aan mas­ter­classes bij o.a. Wik­tor Mierzanow, Tatiana She­banova, Viera Nosina, Robert Levin, Avedis Kouy­oumd­jian, Ian Hob­son, Peter Efler, Emmanuel Krasovsky, Pavel Gililov. Hij is ook gein­ter­esseerd in his­torische uitvo­er­ing­sprac­tijk voor pianoforte en klavec­im­bel en vol­gde lessen bij o.a. Peter Sefl, Johannes Sonnleit­ner en Mal­colm Bil­son. In 2012 heeft de Poolse nationale tele­visie een doc­u­men­taire over hem gemaakt onder de rubriek “grote ont­dekking”.  In 2014 ver­scheen zijn eerste CD met werken van Bach, Beethoven, Szy­manowski en Ginastera bij de label “Pol­skie Nagrania”.

Pro­gramma:

C.F.E. Bach: Sonate in d-klein W 51/4
R. Schu­mann: uit Fan­tasi­estücke op.12
S. Prokofiev: 7de Sonate op. 83

Mar­cella Crudeli-piano

Don­derdag 6 okto­ber 2016 om 21.15u Cul­tureel Cen­trum Maasmechelen

Crudeli biglietto da visita

Mar­cella Crudeli wordt alge­meen beschouwd als één van de top­dames bin­nen de Ital­i­aanse muziek­w­ereld. Zij werd gevormd door Maestri als B. Sei­dl­hofer, A. Cor­tot en C. Zec­chi aan de con­ser­va­to­ria van Milaan, het Salzburg Mozar­teum en Wenen. Ze was reeds vele jaren een suc­cesvolle soliste en kamer­mu­sica die ruim 2000 keren con­cer­teerde in 80 lan­den en in een hele reeks promi­nente zalen als Pic­cola Scala in Milano, Wig­more Hall in  Lon­don, Salle Gaveau in Paris, Teatro Real in Madrid, Accad­e­mia S. Cecilia in Rome, The­atres Petruzzelli in Bari, Colòn in Buenos Aires, Chapelle du Bon Pas­teur in Mon­treal, Phil­har­monic van St. Peters­burg, Enescu in Boekarest…

Ze con­cer­teerde met een hele reeks orkesten zoals Accad­e­mia S. Cecilia, Rome, Mag­gio Musi­cale Fiorentino, RAI Torino, Radio-Television Française, Sym­phony Orches­tras of Tel Aviv, Teatro Comu­nale, Gen­ova, San Carlo Napoli… Ze was pro­fes­sor piano aan het Con­ser­va­to­rium S. Cecilia in Rome en van 1988 tot 2004  direc­trice van het Pescara Con­ser­va­to­rium.
Ze gaf gedurende 20 jaren een gespe­cialiseerde oplei­d­ing piano in Par­ijs aan de Ecole Nor­male de Musique “Cor­tot”, tegen­wo­ordig de Schola Can­to­rum. Ze was sticht­ster en voorz­it­ster van EPTA-Italia (Euro­pean Piano Teach­ers Asso­ci­a­tion). Hier­van was ze Europees voorz­it­ster in 1996 en 2004.

In 1999 decoreerde de Ital­i­aanse pres­i­dent haar tot “Cav­a­liere al Mer­ito” van de Ital­i­aanse repub­liek en in 2007 werd ze “Com­menda­tore della Repubblica”.

Pro­gramma:

D. Cimarosa: 2 Sonata’s (revi­sion Mar­cella Crudeli)
                         n.1 in g-klein
                         n.7 in F-groot

D. Scar­latti: 3 Sonata’s (revi­sion Mar­cella Crudeli)
                       in  F-groot
                       in d-klein
                       in D-groot

F. Chopin: Vari­a­tion bril­lante in Bes-groot op.12
                    Scherzo in bes-klein op.31 nr.2
                    Andante spi­anato et Grande Polon­aise Bril­lante in Es-groot op.22

Info en reservatie:

Cul­tureel Cen­trum Maas­meche­len (IVA)
Koningin­nelaan 42
3630 Maas­meche­len (Eisden-Tuinwijk)
Tel. 089 76 97 97

Alessan­dro Marangoni–piano

Vri­jdag 7 okto­ber 2016 om 20.15u Raad­huis Lom­mel,
Con­certzaal Char­lotte van der Seijs

Marangoni

Alessan­dro Marangoni ver­scheen vanaf 2007 op de inter­na­tionale podia nadat hij de pres­tigieuze wed­strijd “Amici di Milano “had gewon­nen. In het­zelfde jaar con­cer­teerde hij in de beroemde Scala van Milaan onder lei­d­ing van Daniel Baren­boim. Hij speelde intussen in de hele wereld, zowel als solist dan als kamer­mu­si­cus. Recen­telijk was hij te horen in de Accad­e­mia di Santa Cecilia in Rome, Teatro La Fenice in Venetië, Accad­e­mie delle Crusca in Firenze, Teatro alle Scala in Milaan en vele andere con­certen in Canada, Groot– Brit­tanië, Duit­s­land, Argen­tinië, Chili, China en de US.

In de kamer­muziek was hij o.a. part­ner van Mario Ancil­lotti, Aldo Cec­cato, Carlo Zardo, het Quar­tetto di Fiesole, Nuovo Quar­tetto Ital­iano en solist bij de orkesten van Malaga, Bratislava, Granada, de Euro­pean Phil­har­monic en het Mozar­teum Salzburg Kammerorchester.

Hij reg­istreerde intusssen 20 CD’s bij Naxos waaron­der 16 met Rossini’s muziek en 4 met Clementi. Hij is de vaste pianist bij het Trio Alba­tros en was stichter van het duo “Alessan­dro Quirini & Quirino Alessan­dri”. Ook in de nieuwe muzikale tech­nolo­gieën is hij een expert.

Marag­oni besteed in zijn pro­ramma spe­ciale aan­dacht aan Busoni, Ital­i­aans comonist die wel zijn eerste ped­a­gogis­che opdrachten en een flink stuk van zijn leven door­bracht in Helsinki. In 2016 is het exact 150 gele­den dat de com­pon­ist werd geboren, een mooie hommage.

Pro­gramma:

J.S. Bach/F. Busoni: Nun komm der Hei­den Hei­land
M. Clementi: Sonate  op. 34 nr. 1
G. Rossini: Bar­carolle
F. Busoni: Ele­gia nr. 2 “All’Italia! In modo napoli­tano“
F. Busoni: Sonatine nr. 6 “Super Carmen”

Vale­rio Pre­muroso–piano

Vri­jdag 7 okto­ber 2016 om 21.15u Raad­huis Lom­mel,
Con­certzaal Char­lotte van der Seijs

valerio-premuroso-343026.660x368

Deze geboren Mila­nees studeerde in zijn geboortes­tad piano bij Ser­gio Lattes, Carlo Pestalozza en Martha del Vec­chio en com­posi­tie bij Renato Dion­isi en Adri­ano Guarnieri. Na zijn oplei­d­ing vol­gde een intens con­certleven doorheen Italië,Europa, Zuid Amerika en het Mid­den Oosten.Onder aus­picien van de “National Music Coun­cil of China” gaf hij een reeks con­certen in Taipei, Kao-Hsiung, Takao en de belan­grijk­ste ste­den van Tai­wan. Hij was meer­maals solist bij het Orches­tra Sin­fon­ica della RAI (Milano). Hij was pro­fes­sor in ver­schil­lende con­ser­va­to­ria maar sinds 2001 beperkte hij zich tot het “Giuseppe Verdi” Con­ser­va­to­rium van Milaan waar hij ook de coör­di­natie waarneemt voor de masterclasses.

Bij de befaamde muziekuit­gev­erij  Ricordi leverde hij een belan­grijke bij­drage over J.B. Cramer’s stud­ies, bij Uni­copli pub­liceerde hij com­men­taar over de pianow­erken van de Rus­sis­che com­pon­ist Rodion Schedrin. Sinds 1986 is hij ver­ant­wo­ordelijk voor de muzikale activiteiten van de “Cir­colo Filo­logico Milanese”, een organ­isatie die werd opgericht in 1872, en meteen het oud­ste insti­tuut van dit genre in Italië. Vanaf 2006 is hij artistiek directeur van de befaamde inter­na­tionale wed­strijd voor piano “Rina Sala Gallo” in Monza.

In 1998 werd hij slachtof­fer van een zwaar ver­keer­songeval wat hem ver­schil­lende jaren van het podium weghield. Hij vocht echter terug, is back in town en sterker dan ooit.

Pro­gramma:

F. Chopin: - Noc­turne in c-klein op. 48 nr. 1
                  - Polon­aise - Fan­taisie in As-groot op.61         

O. Respighi: Not­turno per pianoforte (1904)   

A. Skr­jabin: - Noc­turne op. 9 nr. 2 “voor link­er­hand“
                     - Alle­gro de Con­cert op. 18 - Sonate nr. 4 op. 30                                                                                                                                                         

Info en reservatie:

Raad­huis Lom­mel, CC De Adel­berg
Dorp z/n
3920 Lommel

Tel. 0032 (0)11 55 35 11

info@ccdeadelberg.be
reservaties@ccdeadelberg.be
http://www.ccdeadelberg.be

Lidija Biz­jak–piano

Zater­dag 8 okto­ber 2016 om 20.15u Acad­e­miezaal Sint-Truiden

Lidija

Lidija Biz­jak komt uit Bel­grado waar ze studeerde bij Zlata Males en nadien aan het befaamde Con­ser­va­toire de Paris bij  Jacques Rou­vier en Mau­rice Bourgue,voor zowel piano als kamer­muziek. Ze werkte in het goede gezelschap van top­pi­anis­ten als Fer­enc Rados, Mur­ray Per­ahia, Leon Fleisher, Arie Vardi, Alexan­der Lon­quich, Ida Levin, Christoph Richter, Ksenija Jankovic, Irena Grafe­nauer en Ser­gio Azzolini.  Hoogtepunt was toen ze een topp­prijs won in de 2000 Dublin Inter­na­tional Piano Com­pe­ti­tion. Lidija con­cer­teerde regel­matig bij o.a. het Orchestre National de France, Brit­ten Sin­fo­nia, RTE Irland, Sin­fo­nia Varso­via, Orchestre de Capi­tole de Toulouse, Orchestre de Picardie, Bel­grade Phil­har­monic… In 2000 werd zij gekozen door Cité de la Musique in Paris om samen met Alexei Ogrintchouk Frankrijk te verte­gen­wo­ordi­gen in de “inter­na­tional Ris­ing Stars Series”. Zo con­cer­teerde zij 9 keren in de befaamde con­certzalen van de wereld: New York’s Carnegie Hall, Wig­more Hall in Lon­don, Musikverein in Wien, Con­cert­ge­bouw in Ams­ter­dam, Bozar in Brussel…

Ze con­cer­teerde op de Proms in Lon­don, the Open Prus­sia Cove et St Mag­nus in Groot-Brittanië, Lock­en­haus in Oost­en­rijk, la Folle Journée in Nantes en in Tokyo, Bemus en Nomus in Ser­bia, Roque d’Anthéron, Col­mar, Périg­ord Noir, Nohant, Juven­tus, Midem Clas­sic in France, Mar­t­inu in Prague, Domaine For­get in Canada, Char­lottesville in USA … In 2002 creeeerde ze samen met haar zus Sanja een pianoduo en in die com­bi­natie zijn ze ver­maard gewor­den. Zo won­nen ze in 2005 twee spe­ciale pri­jzen in de ARD-wedstrijd in München. Ze reg­istreer­den toen hun eerste cd met het com­plete pianooeu­vre van Stravin­sky voor 4 han­den, cd die uitk­wam in 2012 bij het Franse label Mirare.

Lidija Bizjak’s eerste solo CD met Schu­bert en Schu­mann sonatas voor Lyrinx-France label kreeg de “Dia­pa­son Décou­verte” award.

“Lidija Bizjak’s piano sounds with regal abun­dance, with­out hard­ness, with a pro­longed res­o­nance that reveals what care this young artist takes not to go against the nature of her instru­ment; even more, how deeply she is in love with it — no less than with the music she plays…” Alain Lom­pech, Diapason

Pro­gramma:

R. Schu­mann: Kinder­szenen op. 15
M. Ravel: Miroirs (extraits)

Mihaljo Zurkovic–piano

Zater­dag 8 okto­ber 2016 om 21.15u Acad­e­miezaal Sint-Truiden

Zurkovic-s

Miha­jlo Zurkovic werd geboren in het Servis­che Som­bor. Op zijn 14de werd hij stu­dent aan het “Zero Year”, een oplei­d­ing voor uit­zon­der­lijke jonge tal­en­ten aan de Acad­emy of Arts in Novi Sad bij Jokuthon Mihailovic. Momenteel doc­toreert hij aan de Fac­ulty of Music Art in Bel­grado bij Jokuthon Mihailovic. Hij werd onder­schei­den op ver­schil­lende nationale en inter­na­tionale wed­stri­j­den waaron­der de Petar Kon­jovic­com­peti­tie in Bel­grado in 1995, de Euro­pean Piano Com­pe­ti­tion in het Ital­i­aanse Mon­calieri in 1995, de derde prijs op de Fred­eric Chopin­wed­strijd in Novi Sad in 1997, een eerste prijs op het Inter­na­tional Forum in Kiev in 2009. Hij speelde intussen in ruim 500 recitals, in kamer­muziek en als solist bij orkesten.

Deze brachten hem naar een hele reeks lan­den in Europa maar ook naar Japan en de USA. In decem­ber 2009 debu­teerde hij in New York in de Bech­stein Con­cert Hall. In maart 2010 speelde hij een reeks con­certen in Rus­land o.a.in het Rimsky-Korsakov Con­ser­va­tory, het Mus­sorgsky Col­lege en het Shereme­tev kas­teel van Sint-Petersburg.

In 2009, Zurkovic nam een Live-CD op gepro­duceerd door “Laza Kos­tic” Cul­tural Cen­tre (Som­bor) en de Acad­emy of Arts (Novi Sad) met stukken van Schu­bert, Scri­abin, Brahms and Chopin.

«…For its part, Misha Zurkovic sported noth­ing short of amaz­ing piano skills. His is to be con­sid­ered in all respect a supe­rior tal­ent, uncon­di­tion­ally capa­ble of expres­sive­ness and clar­ity of the sound and should be con­sid­ered, with­out any fear of exag­ger­a­tion, one of the biggest names in the piano world… » Alessan­dro Samsa, Recen­sioni di musica clas­sica, 2014 

Pro­gramma:

P. I. Tsjaikovsky: Dumka
S. Rach­mani­nov: Moments musi­caux op. 16
A. Skr­jabin: Sonata-fantasia op. 19

Info en reservatie:

Acad­e­miezaal Sint-Truiden, CC De Bogaard
Plankstraat 18
3800 Sint-Truiden
E-mail: UiTbalie@sint-truiden.be
http://www.debogaard.be

Tel. 011 70 17 00