2017

Ver­beeld­ingskracht als motor van de com­posi­tie toegepast op de sonates

Wat een sym­fonie betekent voor een ork­est dat betekent een sonate voor de piano. Tij­dens deze edi­tie tonen wij de evo­lu­tie van de sonate van de 18de eeuw tot de late 20ste eeuw tonen.
Com­posi­ties met deze naam wer­den reeds voor klavierin­stru­menten geschreven sinds het begin van de 18de eeuw door Padre Sol­er en Scar­lat­ti. Dat zijn korte, meestal één­delige stukken, zeer ver­schil­lend van karak­ter. De twee zonen van J.S. Bach, C.PH.E. Bach en W.Fr. Bach schreven ook sonates die de verdere ontwik­kel­ing van deze vorm zouden beïnvloeden.
Dan komen de drie Weense clas­si­ci Haydn, Mozart en Beethoven. Hier kri­jgt de sonate meestal een driedelige of vierdelige vorm met als eerste deel een alle­gro in sonat­evorm met typ­is­che twee con­trasterende thema’s. Het con­trast speelt in de struc­tu­ur van de sonate een grote rol. Niet alleen thema’s maar ook de delen onder­ling con­trasteren, de motieven bin­nen een the­ma doen dat ook.
In zijn laat­ste sonates toont Beethoven zich rev­o­lu­tion­air en evolueert naar een grotere vri­jheid, orig­i­naliteit en onge­ho­ord klankvolume.Tijdens de Romantiek schri­jft Schu­bert meer dan 20 pianosonat­en, vrij klassiek van vorm, maar zeer uit­ge­spro­ken van expressie. Schu­mann en Chopin hebben ook belang­stelling voor sonat­en, maar het is toch Franz Liszt die deze vorm op een nieuw spoor zet. Zijn beroemde sonate in b‑klein is eerder een groot sym­fonisch gedicht dan wel een pianosonate. Twee grote Russen, Scri­abin en Prokofiev, schri­jven eve­neens geschiede­nis. Scri­abin evolueert in zijn 10 sonat­en van een naar vorm vrij klassieke meerdelige com­posi­tie naar echte “klankgedicht­en” in zijn 9de en 10de sonate. Pro­fokofiev maakt indruk door zijn zeer orig­inele per­cussieklank, energie en kracht. Ook in de 2de helft van de 20ste eeuw bli­jft de sonate nog actueel: Boulez, Gorec­ki, Schnit­tke, Gubaidulina.

Don­derdag 5 okto­ber 2017–20.15u
CC Maasmechelen
P.L. Bouchar­lat — piano

Als 13-jarige trad Pierre-Lau­rent Bouchar­lat voor het eerst op met ork­est. Hij studeerde aan het Con­ser­va­toire Nation­al Supérieur de Musique de Lyon en Par­i­js. Hij werd lau­reaat van ver­schil­lende inter­na­tionale pianowed­stri­j­den en kreeg o.a. de Prix Spe­di­dam, Prix Dar­ius Mil­haud. Hij is muzikaal bedri­jvig in Europa,de Verenigde Sat­en en Cana­da en dit zow­el als solist dan wel in kamer­muziek. In kamer­muziek is hij reg­uliere part­ner van Pas­cal Amoyel, Philippe Bernold, Emmanuelle Bertrand, David Bis­muth, Nico­las Dautri­court, Flo­rent Héau, Vadim Tcji­jik, Hugo Ticciati …
In Frankrijk ver­schi­jnt hij regel­matig in de media en wel  bij France Télévi­sion (France 2 en France 3) en TLM. In 2012 werk­te hij voor France Musique in het kad­er van « journée Eric-Emmanuel Schmitt » samen met Anne Roumanoff. Zijn discogra­phie bevat pianow­erken Beethoven, Liszt, Schu­mann, Mous­sorgs­ki  en live-opname van het con­cert met de Rus­sis­che mez­zo-sopraan Ele­na Som­mer. In 2000 nam hij ook live de 24 études van Chopin op.

Pro­gram­ma:

L. van Beethoven: Sonate in d‑klein op.31 nr.2 « Tempest »

C. Debussy : Doc­tor Gradus ad Parnassum
                       Bal­lade
                       La Séré­nade interrompue
                       Le vent dans la plaine
                       Etude pour les arpèges composées
                       Ce qu’a vu le vent d’ouest

Don­derdag 5 okto­ber 2017–21.15u
CC Maasmechelen
Daniya Khaibul­li­na - piano

Deze jonge pianiste werd geboren in Kaza­khstan en werd op 14-jarige en hoog­be­gaafde toege­lat­en tot de spe­cial muziekschool in Novosibirsk.
In 2011 begon zij haar studie aan Novosi­birsk State Con­ser­va­to­ry bij Mary Leben­zon. Momenteel studeert ze hier nog steeds. Tij­dens haar oplei­d­ing kreeg zij finan­ciele onder­s­te­un­ing van de over­heid van Novosi­birsk, van de Vadim Repin foun­da­tion en de Yuriy Rozum foundation.
Zij was meerdere keren medal­liste van de Youth Del­ph­ic Games van de Rus­sis­che Fed­er­atie. Zij werd ver­schil­lende keren toplau­re­ate van wed­stri­j­den voor jonge pianis­ten in o.a. Novosi­birsk, Mosk­ou, Samara.
In 2016 behaalde zij de tweede pri­js op de Inter­na­tionale pianowed­stri­jd in Rome en de pri­js voor de beste ver­tolk­ing van een werk van Chopin.

Programma:

F. Chopin: Sonate in bes-klein op.35
                    4 Mazurka’s op.30
S. Prokofiev: III Sonate in a‑klein op.2
F. Liszt: Rhap­sodie Espagnole

Vri­jdag 6 okto­ber 2017–20.15u
Raad­shuis Lommel
Pao­lo Francese - piano

Pianist Pao­lo Francese, geboren in 1969, werd gevor­md aan het  Con­ser­va­to­rio Statale di Musi­ca “Domeni­co Cimarosa” van Avel­li­no bij Car­lo Alessan­dro Lapeg­na. Verder was hij in de leer bij o.a. Ser­gio Fiorenti­no, Vin­cen­zo Balzani, Boris Bekhterev, Aldo Cic­col­i­ni, Vladimir Krpan en Joaquìn Achùcarro.

Aanslui­tend vol­gde hij cur­sussen over de Psy­cholo­gie van de Muziek.Paolo Francese is zow­el actief als solist dan als kamer­mu­si­cus. Hij was solist bij de  Phi­lar­monie Nord­west — Bre­men, het Orches­tra da Cam­era di Saler­no, Nation­al Sym­pho­ny Orches­tra Kuala Lumpur — Malaysia, Orches­tra Filar­mon­i­ca di Boto­sani — Roma­nia, Orques­ta de Extremadu­ra in Spanje.
Hij con­cer­teerde in Bologna, La Spezia, Napoli, Enna, Rav­el­lo, Vietri sul Mare, Terni, Livorno, Tren­to, Varen­na en buiten Ital­ië in Hei­del­berg, Sils Maria, Par­i­js, Opor­to, Bre­men, Bonn, Frank­furt, Barcelona, Leòn, Madrid e.a.
Hij is actief bezig met heden­daagse muziek en eerste uitvo­erin­gen zoals bijvoor­beeld van de opera “Krieger der Nacht” voor piano en slag­w­erk van de Zwit­serse com­pon­ist Thomas Fortmann.

Bij het label Phoenix Clas­sics, pub­liceerde hij een cd over de evo­lu­tie van de sonate vanaf Domeni­co Scar­lat­ti tot Fer­ruc­cio Busoni.

Programma:

D. Scar­lat­ti: 2 Sonat­en
F. Busoni: 10 Vari­aties op een Pre­lude van Chopin BV213a
A. Skr­jabin: Sonate nr. 5 op. 53 in Fis-groot
F. Liszt: II Leg­ende (San Francesco di Pao­la che cam­mi­na sulle onde)
A. Ginastera: Dan­zas Argentinas

Vri­jdag 6 okto­ber 2017–21.15u
Raad­shuis Lommel
Francesco Mirabel­la — piano

Francesco is een poulain van Giuseppe en Gio­van­ni Cul­tr­era aan het Belli­ni Con­ser­va­to­ri­um van Cata­nia-Sicil­ië en ver­vol­gde zijn stud­ies aan San­ta Cecil­ia in Rome bij  Ser­gio Per­ti­caroli. Momenteel is hij pro­fes­sor piano aan het Sas­sari Con­ser­va­to­ri­um in Sardinië.

Hij lei­dt een zeer intens con­certleven wat hem bracht naar belan­grijke Ital­i­aanse con­certzalen o.a. het Audi­to­ri­um Par­co del­la Musi­ca in Rome maar ook naar het Alte Oper und Bech­stein Piano Cen­ter in Frank­furt, het Arkhangel­skoe Palace en het Cen­tral house of Art Work­ers in Mosk­ou, het Pushkin The­atre in Lugan­sk, het New York Ital­ian Insti­tute of Cul­ture, de grote zaal van het Con­ser­va­to­ri­um van Peking.
In zijn artistiek lev­en kreeg hij bij­zon­dere erken­ning voor zijn inter­pre­tatie van Sergei Prokofiev’s Piano Con­cer­to nr 3, wat hij speelde onder lei­d­ing van Epi­fanio Comis in het Pushkin The­atre in Lugansk.

Mirabel­la heeft vrij veel mas­ter­class­es gegeven o.a. in Chi­na aan de Con­ser­va­to­ria van Bei­jing, Wuhan en Cheng­du, in de USA en Paraguay.
Ook als jurylid van inter­na­tionale pianowed­stri­j­den ver­scheen hij regel­matig o.a. op Wash­ing­ton Inter­na­tion­al Piano Fes­ti­val en het Lan­cast­er Inter­na­tion­al Piano Fes­ti­val-Millersville Uni­ver­si­ty Penn­syl­va­nia, San Fran­cis­co LIPF etc.
Recen­telijk kreeg hij het“Diploma of Hon­or” van de pres­tigieuze Vladimir Spi­vakov Inter­na­tion­al Char­i­ty Foun­da­tion in Moskou.

Programma:

R. Schu­mann :Etudes sym­phoniques op.13
A. Ginastera: Sonate nr.1 op.22

Zater­dag 7 okto­ber 2017–20.15u
Acad­e­mieza­al Sint-Truiden
Mar­i­an Sob­u­la — piano

Mar­i­an Sob­u­la is één van de meest getal­en­teerde Poolse pianis­ten van zijn gen­er­atie. Hij behaalde zijn diplo­ma aan het Con­ser­va­to­ri­um van Krakau bij Andrzej Pikul en nadi­en aan de  Accad­e­mia di San­ta Cecil­ia in Rome bij Ser­gio Perticaroli.
Hij kreeg ver­schil­lende inter­na­tionale pri­jzen o.a. op de Yama­ha Music Foun­da­tion Com­pe­ti­tion in Byd­goszcz, de Inter­na­tion­al Piano Com­pe­ti­tion in Val­ladol­id, de wed­stri­jd voor Poolse pianis­ten in Slup­sk in 2003, Cit­ta di Ancona, Fog­gia, Gorizia (Giulio Pecar), Por­de­none (Luciano Gante), Sul­mona en de 47ste Award “Cit­ta di Tre­vi­so” in 2003 en 2004. Hij werd onder­schei­den op de  Maria Canals Piano Com­pe­ti­tion in Barcelona in 2001.

Zijn opval­lende bedri­jvigheid werd beloond met onder­schei­din­gen van o.a. de Unesco in Par­i­js, Jesc in Japan en van de ital­i­aanse regering. In 2008 ontv­ing hij van de Stad Krakau de pres­tigieuze onder­schei­d­ing “Ars Quaeren­di” voor zijn bij­drage aan en pro­motie van de Poolse cultuur.

Hij is een zeer dynamis­che con­cert­pi­anist met optre­dens doorheen Polen en Europa o.a. in Gasteig in Munich, Beethoven­halle in Bonn, Rathaus Berlin, Audi­to­rio Par­co del­la Musi­ca in Rome, Dome les Invalides in Paris,.. maar ook Aus­tral­ië, Noord en Zuid Ameri­ka o.a. in het Teatro Munic­i­pal de San­ti­a­go de Chile, Casa de la Musi­ca in Quito, Con­cert Hall Cen­ter in Min­neapo­lis, Sey­mour The­ater Cen­ter in Syd­ney, Den­ki Bun­ka-Kaikan in Nagoya. Hij was promi­nent aan­wezig op het Beethoven­fest in Bonn, Fes­ti­val Inter­na­tion­al Musi­ca do Algarve, KotorArt in Mon­tene­gro, Ofic­i­na de Musi­ca in Brazil en trad op tij­dens de wereld­ten­toon­stelling van 2005 in Aichi-Japan.
Hij nam op voor de Poolse Radio, RMF Clas­sic, Deutsche Welle, ABC Clas­sic FM (Aus­tralia), Radio Fed­eri­co San­ta Maria de Chile en de RAI
Sinds 2008 is Mar­i­an Sob­u­la pro­fes­sor piano aan de Uni­ver­siteit van Krakau en pre­sen­teert hij mas­ter­class­es in o.a. Bratisla­va, Hochschule fur Musik und The­ater Leipzig, Con­ser­va­to­rio Nazion­al Lima en het Cen­tral Con­ser­va­to­ry of Music in China.

Programma:

J. Haydn: Sonate in C‑groot Hob.XVI:50
F. Chopin: Scher­zo in b‑klein op. 20
                    Scher­zo in E‑groot op. 54
                    Andante spi­ana­to et Grande Polon­aise Bril­lante in Es-groot op. 22

Zater­dag 7 okto­ber 2017–21.15u
Acad­e­mieza­al Sint-Truiden
Mar­co Ciampi — piano

Deze Napoli­taan studeerde piano aan het Con­ser­va­to­ri­um “San Pietro a Majel­la” in zijn geboortes­tad bij D’A­lessan­dro en ver­vol­gens bij A. Pen­nel­la. Hij besloot zijn vorm­ing bij Mae­stro Aldo Ciccolini.Hij bez­it ook een diplo­ma van com­posi­tie en directie.
Ciampi won meer dan 30 nationale en inter­na­tionale pianowed­stri­j­den; Rome, Saler­no, Venetië, Napels, Pesaro…  In 2008 won hij de eerste pri­js op het Mel­boume Ital­ian Fes­ti­val. Hij was ook final­ist van de Syd­ney Inter­na­tion­al Piano Competition.

Hij con­cer­teerde als solist in heel wat pres­tigeuze zalen zoals het Inter­na­tion­al House Music in Mosk­ou, Carnegie Hall in  New York, Sey­mour Cen­ter The­ater in Syd­ney, James Tatoulis Audi­to­ri­um van Mel­bourne, Sala Vil­lanue­va in Tolu­ca, The­atre “La Fenice” in Venice, The­atre “Coc­cia” in Novara, The­atre “Diana” and “Scar­lat­ti Hall” in Napoli, Cas­tel San­t’An­ge­lo  en Bar­beri­ni Palace in Rome en op fes­ti­vals als Jeux d’Art a la Vil­la d’Este in Tivoli, Sor­ren­to Sum­mer Music Fes­ti­val, Gub­bio Sum­mer Fes­ti­val, het 54° Ohrid Sum­mer Fes­ti­val en het 46° Inter­na­tion­al Cer­vo Music Festival.

Hij speelde pianorecitals doorheen de wereld: in Mex­i­co, Servië, Mace­donie, Roe­me­nie, Duit­s­land, Frankrijk, Noor­we­gen, Groot-Brit­tanië, Spanje…
Hij was ook solist bij heel wat orkesten o.a. het Sint-Peters­burg State Her­mitage Orches­tra, Orches­tra de Esta­do del Mexico …
Zijn uitvo­erin­gen wer­den opgenomen en uit­ge­zon­den door o.a. Radio Vat­i­cana, ABC clas­sic fm Aus­tralia, Rai 3, Radio Tele­vi­sion Servië.

Programma:

S. Rach­mani­nov: Moment musi­cal in b‑klein op.16 nr. 3
                               Pre­lude in D‑groot op.23 nr. 4
                               Pre­lude in g‑klein op.23 nr. 5

F. Liszt: Venezia e Napoli S. 162

S. Rach­mani­nov: Sonate nr.2 in bes-klein op. 36