2018

Concertprogramma Pianotune 2018: Piano Plus

De zestiende edi­tie van Pian­otune kreeg als titel “Piano plus”. Tot nu toe hebben wij steeds vanu­it een inhoudelijk stand­punt gew­erkt, nu eerder vanu­it een vormelijke visie. Elke avond intro­duceer­den wij, naast een markante solist, een gespe­cialiseerd pianoduo. Twee duet­ten voor piano 4‑handig met uit­slui­tend orig­i­neel voor deze bezetting geschreven reper­toire en als curiositeit een duet piano-gitaar. Dit laat­ste als een voor­beeld van een bij­zon­dere sym­biose van sonoriteit.

Don­derdag 4 okto­ber 2018–20.15u
CC Maasmechelen

Loren­zo Di Bel­la - piano — Italië

Loren­zo Di Bel­la heeft een rijk pal­mares met als uitsch­i­eter in 2005 zijn eerste pri­js en de gouden medaille op de  “V. Horowitz” Inter­na­tion­al Piano Com­pe­ti­tion in Kiev. In 2006 decoreerde de toe­ma­lige Ital­i­aanse pres­i­dent hem met de “Sinop­o­li Prijs”.

Loren­zo Di Bel­la is afges­tudeerd aan de befaamde “Piano Acad­e­my” in Imo­la bij Fran­co Scala en Lazar Berman. 

Pro­gram­ma:

D. Scar­lat­ti: 2 Sonat­en L413 en L422 
F. Chopin: Bal­lade nr.1 in g‑klein op.23
F. Liszst: Bal­lade nr 2 in b‑klein 
F. Chopin: Etudes op.25 nr.5, op.10 nr 4, op.10 nr.12 “Rev­o­lu­tion­ary, op.25 nr 1., op.25 nr.2, op.25 nr.12 
F. Liszst: Para­phrase op Verdi’s Rigo­let­to S434 

Reserveren : CC Maas­meche­len, Koningin­nelaan 42, 3630 Maasmechelen
Tel.: 089 76 97 97 of info@ccmaasmechelen.be

Don­derdag 4 okto­ber 2018–21.15u
CC Maasmechelen

Pianoduo Anna en Ines Wala­chows­ki 

De leg­en­darische Amerikaanse  muziek­criti­cus en klavier­paus Harold Schön­berg schreef: “They are very good. They seem to have unlim­it­ed tech­nique, they use a very wide dynam­ic palette, they have oodles of tem­pera­ment and unfal­ter­ing rhythm. […] We will be hear­ing from them again.”- Harold C. Schonberg.

In de zomer van 2003 pro­duceerde de WDR voor ARTE een doc­u­men­taire  onder de naam „Klavier-Dop­pel“, een 45 minuten durend film­portret over Anna en Ines Walachowski.

Programma:

W.A. Mozart: Sonate in C, K 521
A. Dvo­rak: Slavis­che Dansen  op.46 nrs 1, 2, 5, 6 en 8
M. Rav­el: Bolero voor piano 4 han­den. Tran­scrip­tie door M. Ravel

Reserveren: CC Maas­meche­len, Koningin­nelaan 42, 3630 Maasmechelen
Tel.: 089 76 97 97 of info@ccmaasmechelen.be

Vri­jdag 5 okto­ber 2017–20.15u
Raad­shuis Lommel

Christoph Sol­dan - piano

Deze 50-jarige Duitse pianist is een poulain van Eliza Hansen en Christoph Eschen­bach aan de Ham­burg­er Musikhochschule. Hij brak door op het inter­na­tionale forum nadat hij toerde met Leonard Bern­stein in de zomer van 1989. Bern­stein was vol lof over hem: “I am impressed by the soul­ful size of this young musi­cian.“ Sinds­di­en was hij over­al present, zow­el in Europa als daarbuiten.

Programma:

J. Haydn: Sonate in b‑klein Hob: XVI/ 32
L. v. Beethoven: Sonate in c‑klein op. 111

Reserveren: Cul­tu­urhuis De Adel­bergAdel­berg­park 1, 3920 Lommel
Tel.: 011 553511 of reservaties@ccdeadelberg.be

Vri­jdag 5 okto­ber 2017–21.15u
Raad­shuis Lommel
Pianoduo Schiavo-Marchegiani 

Na een solo­car­rière begonnen zij een inter­na­tionale car­rière als duet en speelden hon­der­den con­certen in o.a. Carnegie Hall in New York, Gold­en­er Saal in de Musikvere­in en het Konz­erthaus in Wenen, Mozar­teum in Salzburg… In 2013 maak­ten zij hun debu­ut op het pre­sitigieuze Rav­el­lo Fes­ti­val. In 2014 pub­liceerde Dec­ca hun eerste gemeen­schap­pelijke cd met muziek van Franz Schu­bert. Deze cd werd met zeer veel lof onthaald en kreeg vijf ster­ren in Amadeus mag­a­zine.

Pro­gram­ma:

W.A. Mozart: Sonate in C, K. 521
J. Brahms: Hon­gaarse dansen 1–10

Reserveren: Cul­tu­urhuis De Adel­berg, Adel­berg­park 1, 3920 Lommel
Tel.: 011 553511 of reservaties@ccdeadelberg.be

Zater­dag 6 okto­ber 2017–20.15u
Acad­e­mieza­al Sint-Truiden
Anna Tyshaye­va - piano

Fan­tasie, tech­nis­che begaafd­heid, sen­si­biliteit en passie zijn ken­merken van de Duits-Oekraiense pianiste Anna Vic­to­ria Tyshayeva . 

Dankz­ij deze kwaliteit­en werd ze onder­s­te­und door de” Yehu­di Menuhins Stiftung „Live Music Now“ alsook door de „Pestalozzi-Stiftung“… en behaalde enkele markante eerste pri­jzen o.a. op de “Alek­sander Skr­jabin” wed­stri­jd in Par­i­js, een eerste pri­js en de pub­liek­spri­js bij de “Da Ponte” Sticht­ing en de DAAD-wedstrijd.

Programma:

R. Schu­mann — F. Liszt: “Wid­mung”
F. Liszt:  “Val­lée d’Ober­mann” uit ” Années de Pèlerinage”
J.S. Bach‑M. Reger: Choral “Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ”
J.S. Bach: Pre­ludi­um und Fuge in c‑klein, WTK 1
J.S. Bach: Pre­ludi­um und Fuge in G‑groot, WTK 2
J.S. Bach‑A. Siloti: Pre­ludi­um in b‑klein
S. Rach­mani­nov: uit “moments musi­caux”  op. 16, nr.3 Andante cantabile in b‑klein, Etude tableaux in es-klein op. 39 nr. 5

Reserveren: UIT­balie Sint-Tru­iden, Capu­cienessen­straat 8, 3800 Sint-Truiden
Tel.: 011 70 17 00 of UiTbalie@sint-truiden.be

Zater­dag 6 okto­ber 2017–21.15u
Acad­e­mieza­al Sint-Truiden
Emil­iano Cas­tiglioni - gitaar 
Mar­i­an­gela Mar­cone - piano

Emil­iano Cas­tiglioni was win­naar van bek­ende wed­stri­j­den zoals “F. Sor” in Rome,  “B. Terzi” in Berg­amo, “Ansa­lone” in Milan, “City of Par­ma”, “City of Mot­to­la” en “N. Fago” in Taranto.
Naast zijn diploma’s van gitaar, com­posi­tie, koordi­rec­tie en piano werd hij ook nog mas­ter in wiskunde. Zijn honger naar weten­schap is wel heel erg groot.

Zijn muziek­part­ner Mar­i­an­gela Mar­cone is een gediplomeerde pianiste maar gradueerde nog buiten de muziek “cum laude” over Ital­i­aanse lit­er­atu­ur. Bei­den pub­liceer­den  musi­col­o­gis­che bij­dra­gen over werken voor gitaar en piano van Mau­ro Giu­liani (1781–1829) en dit voor de Soci­età Editrice di Musi­colo­gia (SEDM — Musi­cal Edit­ing Company). 

Programma:

J. S. Bach: Con­cer­to nr. 5 BWV 1056-Tran­scrip­tie voor gitaar en piano door E. Cas­tiglioni en M. Marcone
M. Giu­liani — J.N. Hum­mel: Grand Pot-Pour­ri Nation­al op. 93. Herzien­ing door E. Cas­tiglioni en M. Marcone
J. Rodri­go: Ada­gio uit Concier­to de Aranjuez
W. Neu­land: Duo op de aria ‘L’amo, ah l’amo, e m’è più cara’ uit de opera Capuleti e Mon­tec­chi van V. Bellini
M. Giu­liani: Polon­aise op.113 

Reserveren: UIT­balie Sint-Tru­iden, Capu­cienessen­straat 8, 3800 Sint-Truiden
Tel.: 011 70 17 00 of UiTbalie@sint-truiden.be