Over ons

C.A.V. werd opgericht in 2003 en maakt deel uit van de “Inter­na­tion­al Fed­er­a­tion of Chopin Soci­eties” (IFCS) die werd ges­ticht in Warschau 1989 met zetel in Wenen. Er zijn 36 stichtin­gen in 22 lan­den actief. IFCS is lid Lid van de “ Music coun­cil” van de Unesco in Parijs.

C.A.V. is bereik­baar als volgt:

Krui­wa­gen­straat 15, 3580 Beringen
Chopin.avl@skynet.be
www.chopin-avl.be
www.pianotune.be

C.A.V. organ­iseert pro­jecten zoals Pian­otune, de con­certreeks in Casi­no Berin­gen, pro­ject­con­certen zoals de Chopin Memo­ri­als, work­shops, lezin­gen en ten­toon­stellin­gen e.a. Bij de real­isatie van deze ini­ti­atieven wordt regel­matig bij­zon­dere aan­dacht besteed aan de muziek van Fred­er­ic Chopin.

Het meer­daags project “Pian­otune” is een blik­vanger en een uniek the­ma­tisch pianofes­ti­val in Bel­gië. Dit project loopt al sinds 2003 en wordt inge­vuld met uit­stek­ende pianis­ten, win­naars van inter­na­tionale wed­stri­j­den, met een markante discografie, met musi­ci die een car­rière uit­bouwen en de  inter­na­tionale muzieknorm halen. Ook jonge getal­en­teerde pianis­ten kri­j­gen hun kans.

Chopin Asso­ci­atie werd struc­tureel erk­end voor haar werk­ing door de Provin­cie Limburg.

Chopin Asso­ci­atie werkt sinds haar ontstaan in 2003 onder het voorzit­ter­schap van Min­is­ter van Staat de heer Willy Claes. Sec­re­tari­aat en artistieke lei­d­ing is in han­den van pianiste Joan­na Trze­ci­ak. Mieke Beu­tels is penningmeester.

Sinds 2008 is de Alge­meen Ver­gader­ing, naast de bestu­ur­ders, samengesteld uit: Jacek Bielat, pianobouw­er, Eddy Gee­nen, com­mu­ni­catie, Hugo Haeghens, dir. schouw­burg Maas­tricht, Kristin Heyligers, pre­sen­ta­trice, Ste­faan Otten­bourgs, dir.cc Sint-Tru­iden en Jan Van­hamel, voor­ma­lig coör­di­na­tor Forte.