Archive | Uncategorized

Pianotune 2012

Duiv­els aan de Toet­sen” Een weeklang inter­na­tionale top­pi­anis­ten, tal­ent van eigen bodem, jon­geren in actie, mas­ter­class, foto­shoots, een ten­toon­stelling en dit op de meest per­for­mante Lim­burgse locaties. In alle voor­gaande edi­ties werd gew­erkt rond een spec­i­fiek reper­toirecon­cept. In deze 10de edi­tie echter is de reper­toirekeuze vrij en wor­den o.a. enkele pianis­ten gep­re­sen­teerd die een schit­terende indruk hebben […]

Continue Reading

Xhu Zhong-piano

Don­derdag 1 maart 2012–20.15u CC Maas­meche­len In copro­duc­tie met Forte en Chopin Asso­ci­atie Xu Zhong speelt het jaar­lijks her­denk­ingscon­cert voor Chopin. Deze Chi­nese top­pi­anist ontv­ing ver­schil­lende pri­jzen op pres­tigieuze inter­na­tionale wed­stri­j­den o.a. op 1st Hama­mat­su Inter­na­tion­al Piano Com­pe­ti­tion, de San­tander Palo­ma O’Shea Inter­na­tion­al Piano Com­pe­ti­tion, de 5th Tokyo Inter­na­tion­al Piano Com­pe­ti­tion en de 10th Tchaikovsky Inter­na­tion­al […]

Continue Reading

Molenconcert

Voor meer­waarde­zoek­ers en hap­py few die eens iets anders willen pre­sen­teert de Chopin Asso­ci­atie haar tweede Molen­con­cert in het prachtige kad­er van de Roy­er­molen, Gin­deroven­straat 32 in Diepen­beek  op zater­dag 18 juni 2011-vanaf 18.00 tot 23.00u. Con­cert om 19.00u ‑dames in feestk­ledij, heren in kos­tu­um en das of smok­ing. ‑voor max­i­mum 45 per­so­n­en. Op dit […]

Continue Reading