CasinoBeringen 2017–2018 Recitals

Pianoduo
Carla Aventaggiato-piano
Maurizio Matarrese-piano

Don­derdag 28 sep­tem­ber 2017 om 20.00u

Bei­den kre­gen hun oplei­d­ing bij Novin Afrouz, Aldo Cic­col­i­ni, Marisa  Som­ma en François Joel Thiollier.
Zij zijn pro­fes­sor aan het Con­ser­va­to­ri­um Pic­cin­ni van Bari.
Meestal spe­len zij in duet maar ook regel­matig solo. Hun con­certleven speelt zich in belan­grijke mate af in Ital­ië o.a. in Tori­no, Bologna, Bari, Rav­el­lo, Roma, Sas­sari, Lec­ce, Avel­li­no, Mat­era, San Severo, Roma maar ook in Roe­menië, Polen, Span­je, Duit­s­land, Kroat­ië enz.
Als duo speelden zij ook met orkesten o.l.v. Mihail Ste­fanesci, Petro­n­ius Negres­cu, Diet­mar Graf, Dario Bis­so Sabàdin, etc..

Pro­gram­ma:

E. Grieg: Noorse dansen op. 35
M. Moszkows­ki: Spaanse dansen op. 12
M. Rav­el: La valse
P. Tchaikovsky: uit suite “Notenkrak­er”
Marche, Danse de la feé Dragée,Valse des fleurs
M. Rav­el: Rap­sodie Espagnole


Tomasz Tomaszewski-viool
Elena Nogaeva-piano

Don­derdag 19 okto­ber 2017 om 20.00u 

De Poolse vio­list Tomasz Tomaszews­ki is sinds 1982 eerste con­cert­meester van de Deutsche Oper in Berli­jn. Hij studeerde aan de Acad­e­mie van Warschau, het Con­ser­va­to­ri­um van Sint-Peters­burg en nadi­en in Freiburg. Hij is ook pro­fes­sor aan het Con­ser­va­to­ri­um in Berli­jn .In de kamer­muziek is hij een inter­na­tion­aal gewaardeerd mon­u­ment. Hij is solist en lid van ver­schil­lende Poolse kamer­muziekensem­bles en stichter en lei­der van de “Kam­mer­solis­ten der Deutschen Oper Berlin”. Hij is ook gast­con­cert­meester en gast­diri­gent van het beroemde kamerork­est Leopold­inum in Wroclaw.

Aan de piano zit de Rus­sis­che pianiste Ele­na Nogae­va, gediplomeerde van het Tsjaikovs­ki Con­ser­va­to­ri­um in Moskou.

Programma:

W.A. Mozart: Sonate K 301.
F. Schu­bert: Sonatine
R. Schu­mann: Fan­tasi­estücke op.73
G. Rossi­ni: Un Mot à Paganini
H. Wieni­aws­ki: Leg­ende  en 2 Mazurka’s
J. Massenet: Médi­ta­tion de Thais
F. Kreisler: Liebesfreud, Liebesleid en Schön Rosmarin
J. Hubay: Hejre Kati

Anna Victoria Tyshayeva-piano

Don­derdag 16 novem­ber 2017 om 20.00u 

Fan­tasie, tech­nis­che begaafd­heid, sen­si­biliteit en passie zijn ken­merken van de Duits-Oekraiense pianiste Anna Vic­to­ria Tyshaye­va. Dankz­ij deze kwaliteit­en werd ze onder­s­te­und door de” Yehu­di Menuhins Stiftung “Live Music Now” alsook door de “Pestalozzi-Stiftung”… en behaalde enkele markante eerste pri­jzen o.a. op de “Alek­sander Skr­jabin” wed­stri­jd in Par­i­js, een eerste pri­js en de pub­liek­spri­js bij de “Da Ponte” Sticht­ing en de DAAD-wedstrijd.

Anna Tyshaye­va werd in Odessa geboren waar ze studeerde aan het insti­tu­ut voor hoog­be­gaaf­den bij Niko­laj Kryzhanovsky. Na haar ver­huis naar Duit­s­land studeerde ze verder in Frank­furt bij Iri­na Edel­stein en in Nürn­berg bij Wolf­gang Manz.

Programma:

F. Liszt: “Val­lée d’Ober­mann” uit “Années de pèlerinage”
J. Brahms: Vari­a­tio­nen  ûber ein The­ma von Pagani­ni (II)
S. Rach­mani­nov: Alle­gro scherzan­do — III deel uit II Piano Con­cer­to bew­erkt voor piano solo door Anna Tyshayeva

Calliope duo
Artashes Stamboltsyan-viool
Sarah Stamboltsyan-piano

Don­derdag 8 feb­ru­ari 2018 om 20.00u 

In 2004 sticht­ten bei­de musi­ci het Cal­liope Duo. Het zijn twee getal­en­teerde musi­ci met een gevarieerde, gedreven, ambitieuze en gemo­tiveerde manier van werken.
In 2010 pre­sen­teerde dit duo een cd met werk van de Berli­jnse com­pon­ist Max Doehle­mann ‑Pas­sagen für Vio­line und Klavier. In 2010 stichtte Sarah Stam­bolt­syan de “Cal­liope Kam­mer­musikrei­he” met als doel jonge getal­en­teerde musi­ci een podi­um te bieden en heden­daagse muziek te promoten.
Cal­liope con­cer­teerde doorheen Duit­s­land: Dresden/Frauenkirche, Stuttgart, Berlin, Köln, Essen maar ook in de USA, Turk­i­je en Luxemburg.

Programma:

A. Corel­li: Sonate in  D‑groot op.5 nr.1
F. Schu­bert: Sonate in  A‑groot  D574
J. Svend­sen: Romance in G‑groot op.26
J. Brahms: Sonate in d‑klein op.108

Giuseppe Nova-dwarsfluit
Giorgio Costa-piano

Don­derdag 8 maart 2018 om 20.00u 

Fluitist Giuseppe Nova is een poulain van Max­ence Lar­rieu. Hij maak­te zijn debu­ut al in 1982 als solist bij het RAI-ork­est. Hij speelde als solist op een hele reeks per­for­mante locaties als Sun­to­ry Hall Tokyo, Rome Par­co del­la Musi­ca, Ester­hàzy Cas­tle, Teatro Filar­mon­i­co in Verona. Hij is pro­fes­sor aan de Aos­ta Music Foun­da­tion en gast­pro­fes­sor aan het St. Mary’s Col­lege of Mary­land, US. Hij bespeelt een 19.5 karaat gouden Powellfluit.

Gior­gio Cos­ta studeerde aan het Con­ser­va­to­rio Giuseppe Ver­di in Tori­no bij Alber­to Moz­za­ti en Faus­to Zadra in Lau­sanne. Hij vol­gde een reeks mas­ter­class­es bij o.a. Mur­ray Per­ahia. In 1985 wilde hij zijn muzikale inzicht­en ver­ruimen en vol­gde cur­sussen rond de “Phaenom­e­nolo­gie der Musik” aan de Uni­ver­siteit van Mainz. Hij is actief aan­wezig in het con­cert­cir­cuit, niet enkel als solist of met ork­est maar ook in de kamer­muziek, waaron­der het Ser­e­na­ta Trio. Verder is hij ped­a­gogisch ver­bon­den aan het “Con­ser­va­to­rio Giuseppe Ver­di” in Cuneo en de “Scuo­la Supe­ri­ore di Musi­ca” in Aosta.

Programma: Fantasia romantica

W. A. Mozart: Ron­do K 374, Andante K 315
L. van Beethoven: Ser­e­na­ta op. 8 his­torische bew­erk­ing door Theobald Boehm
G. Donizetti: Sonate
P. A. Genin — G. Ver­di: Fan­taisie Bril­lante op ari­a’s uit La Travi­a­ta van Giuseppe Verdi
W. Popp: Fan­ta­sia op de opera Rigo­let­to van Giuseppe Ver­di op. 335.
J. Massenet: Médi­ta­tion de Thäis
F. Doppler: Fan­ta­sia pas­torale ungherese op.26
G. Fau­rè: Pavane
F. Borne: Fan­taisie op Car­men van George Bizet

Pianoduo
Antonio Soria-piano
Claudia Dafne Sevilla — Carrion-piano

Don­derdag 19 april 2018 om 20.00u 

Clau­dia Dafne Sevil­la-Car­rion lei­dt een rijk muzikaal lev­en zow­el door het bespe­len van de piano als de pianoforte maar ook als muzikologe. In 2015 stichttte ze samen met Théodore Lam­bert het Goya Piano Duo. Met de groep The Stain Way, een trio bestaande uit slag­w­erk, piano en bas speelt ze de zoge­naamde ciné-con­certen zoals bijv. « Le Chien Andalou et le sur­réal­isme de Dali et Buñuel » of « Les fiancées en folie » van Buster Keaton ». Deze jonge pianiste vertrok in 2011, na haar basiso­plei­din­gen in Span­je, naar Par­i­js om te stud­eren aan de École Nor­male Supérieure de Musique bij Ramzi Yas­sa en bij Paul Blach­er aan de Cité Inter­na­tionale Uni­ver­si­taire de Paris. Momenteel beeindigt zij haar studie Forte-piano aan de Sor­bonne bij Jeanne Roudet en Edoar­do Torbianelli.

Con­certist en pro­fes­sor piano Anto­nio Soria werd gevor­md aan het befaamde Liceo van Barcelona en het Con­ser­va­to­ri­um van Bor­deaux bij Ramon Coll en Fran­cis Chapelet. Ali­cia de Lar­rocha coachte zijn opname van het inte­grale pianow­erk van Joaquin Turi­na. Dit was een wereld­première met lief­st 16 CD’s en werd onder­schei­den met heel wat pri­jzen o.a. de pri­js van de beste Spaanse pro­duc­tie van het mag­a­zine  Rit­mo in 1995 en van het mag­a­zine Com­pact in 1997.
In de kamer­muziek heeft hij samengew­erkt met mez­zo  Ele­na Obraztso­va, sopraan Ana Maria Sanchez, con­tra-tenor Robert Expert, cel­list Marçal Cervera, klar­inet­tist Paul Mey­er en piano vier­han­den met Paul Badura-Skoda.
Hij is een veel­gevraagd jurylid op inter­na­tionale pianowed­sri­j­den o.a. Madrid, Por­to, Rome, het Clara Hask­il-Con­cours Inter­na­tion­al de Piano, Franz Liszt Piano Competition, …

Programma: 

J. T. De Mur­guia: Sonate voor piano 4‑handen in G‑groot
J. Turi­na: Pro­ces­sion du Rocio, op. 9 (bew­erkt door J. Lerolle)
X. Montsal­vatge: Tres diver­ti­men­tos sobre temas de autores olvidados