CasinoBeringen 2017–2018 Recitals

Pianoduo
Carla Aventaggiato-piano
Maurizio Matarrese-piano

Don­derdag 28 sep­tem­ber 2017 om 20.00u

Bei­den kre­gen hun oplei­d­ing bij Novin Afrouz, Aldo Cic­col­i­ni, Marisa  Som­ma en François Joel Thi­ol­lier.
Zij zijn pro­fes­sor aan het Con­ser­va­to­ri­um Pic­cin­ni van Bari.
Meestal spe­len zij in duet maar ook regel­matig solo. Hun con­certleven speelt zich in belan­grijke mate af in Ital­ië o.a. in Tori­no, Bologna, Bari, Rav­el­lo, Roma, Sas­sari, Lec­ce, Avel­li­no, Mat­era, San Severo, Roma maar ook in Roe­menië, Polen, Span­je, Duit­s­land, Kroat­ië enz.
Als duo speelden zij ook met orkesten o.l.v. Mihail Ste­fanesci, Petro­n­ius Negres­cu, Diet­mar Graf, Dario Bis­so Sabàdin, etc..

Pro­gram­ma:

E. Grieg: Noorse dansen op. 35
M. Moszkows­ki: Spaanse dansen op. 12
M. Rav­el: La valse
P. Tchaikovsky: uit suite “Notenkrak­er”
Marche, Danse de la feé Dragée,Valse des fleurs
M. Rav­el: Rap­sodie Espag­nole


Tomasz Tomaszewski-viool
Elena Nogaeva-piano

Don­derdag 19 okto­ber 2017 om 20.00u 

De Poolse vio­list Tomasz Tomaszews­ki is sinds 1982 eerste con­cert­meester van de Deutsche Oper in Berli­jn. Hij studeerde aan de Acad­e­mie van Warschau, het Con­ser­va­to­ri­um van Sint-Peters­burg en nadi­en in Freiburg. Hij is ook pro­fes­sor aan het Con­ser­va­to­ri­um in Berli­jn .In de kamer­muziek is hij een inter­na­tion­aal gewaardeerd mon­u­ment. Hij is solist en lid van ver­schil­lende Poolse kamer­muziekensem­bles en stichter en lei­der van de “Kam­mer­solis­ten der Deutschen Oper Berlin”. Hij is ook gast­con­cert­meester en gast­diri­gent van het beroemde kamerork­est Leopold­inum in Wro­claw.

Aan de piano zit de Rus­sis­che pianiste Ele­na Nogae­va, gediplomeerde van het Tsjaikovs­ki Con­ser­va­to­ri­um in Mosk­ou.

Programma:

W.A. Mozart: Sonate K 301.
F. Schu­bert: Sonatine
R. Schu­mann: Fan­tasi­estücke op.73
G. Rossi­ni: Un Mot à Pagani­ni
H. Wieni­aws­ki: Leg­ende  en 2 Mazurka’s
J. Massenet: Médi­ta­tion de Thais
F. Kreisler: Liebesfreud, Liebesleid en Schön Ros­marin
J. Hubay: Hejre Kati

Anna Victoria Tyshayeva-piano

Don­derdag 16 novem­ber 2017 om 20.00u 

Fan­tasie, tech­nis­che begaafd­heid, sen­si­biliteit en passie zijn ken­merken van de Duits-Oekraiense pianiste Anna Vic­to­ria Tyshaye­va. Dankz­ij deze kwaliteit­en werd ze onder­s­te­und door de” Yehu­di Menuhins Stiftung “Live Music Now” alsook door de “Pestalozzi-Stiftung”… en behaalde enkele markante eerste pri­jzen o.a. op de “Alek­sander Skr­jabin” wed­stri­jd in Par­i­js, een eerste pri­js en de pub­liek­spri­js bij de “Da Ponte” Sticht­ing en de DAAD-wed­stri­jd.

Anna Tyshaye­va werd in Odessa geboren waar ze studeerde aan het insti­tu­ut voor hoog­be­gaaf­den bij Niko­laj Kryzhanovsky. Na haar ver­huis naar Duit­s­land studeerde ze verder in Frank­furt bij Iri­na Edel­stein en in Nürn­berg bij Wolf­gang Manz.

Programma:

F. Liszt: “Val­lée d’Obermann” uit “Années de pèleri­nage”
J. Brahms: Vari­a­tio­nen  ûber ein The­ma von Pagani­ni (II)
S. Rach­mani­nov: Alle­gro scherzan­do — III deel uit II Piano Con­cer­to bew­erkt voor piano solo door Anna Tyshaye­va

Calliope duo
Artashes Stamboltsyan-viool
Sarah Stamboltsyan-piano

Don­derdag 8 feb­ru­ari 2018 om 20.00u 

In 2004 sticht­ten bei­de musi­ci het Cal­liope Duo. Het zijn twee getal­en­teerde musi­ci met een gevarieerde, gedreven, ambitieuze en gemo­tiveerde manier van werken.
In 2010 pre­sen­teerde dit duo een cd met werk van de Berli­jnse com­pon­ist Max Doehle­mann -Pas­sagen für Vio­line und Klavier. In 2010 stichtte Sarah Stam­bolt­syan de “Cal­liope Kam­mer­musikrei­he” met als doel jonge getal­en­teerde musi­ci een podi­um te bieden en heden­daagse muziek te pro­moten.
Cal­liope con­cer­teerde doorheen Duit­s­land: Dresden/Frauenkirche, Stuttgart, Berlin, Köln, Essen maar ook in de USA, Turk­i­je en Lux­em­burg.

Programma:

A. Corel­li: Sonate in  D-groot op.5 nr.1
F. Schu­bert: Sonate in  A-groot  D574
J. Svend­sen: Romance in G-groot op.26
J. Brahms: Sonate in d-klein op.108