Chopin memorial concert 2016

Chopin Memorial Concert
Marian Sobula-piano

Sobula Chopin_site


Dins­dag 1 maart 2016 om 20.15u
 CC Maasmechelen

Na de inte­grale van Chopins klavier­muziek en het suc­cesvolle Chopin Memo­r­i­al Fes­ti­val zet CC Maas­meche­len zijn Chopin­tra­di­tie verder met een jaar­lijks memo­r­i­al con­cert op 1 maart, de geboortedag van de com­pon­ist. Wolf­gang Manz, Xu Zhong, Joan­na Trze­ci­ak en Boris Kral­je­vic pre­sen­teer­den reeds eerder dit con­cert. In 2016 is het de beurt aan Mar­i­an Sobula.

Mar­i­an Sob­u­la is één van de meest getal­en­teerde Poolse pianis­ten van zijn gen­er­atie. Hij behaalde zijn diplo­ma aan het Con­ser­va­to­ri­um van Krakau bij Andrzej Pikul en nadi­en aan de Accad­e­mia di San­ta Cecil­ia in Rome bij Ser­gio Perticaroli.

Hij  kreeg ver­schil­lende inter­na­tionale pri­jzen o.a. op de Yama­ha Music Foun­da­tion Com­pe­ti­tion in Byd­goszcz, de Inter­na­tion­al Piano Com­pe­ti­tion in Val­ladol­id, de wed­stri­jd voor Poolse pianis­ten in Slup­sk in 2003, Cit­ta di Ancona, Fog­gia, Gorizia (Giulio Pecar), Por­de­none (Luciano Gante), Sul­mona en de 47ste Award “Cit­ta di Tre­vi­so” in 2003 en 2004. Hij werd onder­schei­den op de Maria Canals Piano Com­pe­ti­tion in Barcelona in 2001.

Zijn opval­lende bedri­jvigheid werd beloond met  onder­schei­din­gen van o.a. de Unesco in Par­i­js, Jesc in Japan, van de ital­i­aanse regering. In 2008 ontv­ing hij van de Stad Krakau de pres­tigieuze onder­schei­d­ing “Ars Quaeren­di” voor zijn bij­drage aan en pro­motie van de Poolse cultuur.

Hij is een zeer dynamis­che con­cert­pi­anist met optre­dens doorheen Polen en Europa o.a. in Gasteig in Munich, Beethoven­halle in Bonn, Rathaus Berlin, Audi­to­rio Par­co del­la Musi­ca in Rome, Dome les Invalides in Paris,… maar ook, maar ook in Aus­tral­ië, Noord en Zuid Ameri­ka o.a. in het Teatro Munic­i­pal de San­ti­a­go de Chile, Casa de la Musi­ca in Quito, Con­cert Hall Cen­ter in Min­neapo­lis, Sey­mour The­ater Cen­ter in Syd­ney, Den­ki Bun­ka-Kaikan in Nagoya.

Hij was promi­nent aan­wezig op het Beethoven­fest in Bonn, Fes­ti­val Inter­na­tion­al Musi­ca do Algarve, KotorArt in Mon­tene­gro, Offic­i­na de Musi­ca in Brazil en trad op in Aichi-Japan tij­dens de wereld­ten­toon­stelling van 2005.
Hij nam op voor de Poolse Radio, RMF Clas­sic, Deutsche Welle, ABC Clas­sic FM (Aus­tralia), Radio Fed­eri­co San­ta Maria de Chile or RAI.
Sinds 2008 is Mar­i­an Sob­u­la pro­fes­sor piano aan de Uni­ver­siteit van Krakau en pre­sen­teert hij mas­ter­class­es in o.a. Bratisla­va, Hochschule fur Musik und The­ater Leipzig, Con­ser­va­to­rio Nazion­al Lima en het Cen­tral Con­ser­va­to­ry of Music in China.

Pro­gram­ma:

F. ChopinScher­zo in b‑klein op. 20, Scher­zo in bes-klein op. 31, Scher­zo in cis-klein  op. 39,
Scher­zo in E‑groot op. 54, Andante spi­ana­to et Grande Polon­aise in Es-groot op. 22, Valse in As-groot  op. 34 nr. 1, Polon­aise in As-groot op. 53 

Tick­ets: 14.00 / +60 13.00 / ‑26, abo, groep 11.00
Reserveren:+32 (0)89 76 97 97