Mecenaat

Mece­nas stierf in het jaar 8 voor Chris­tus. Hij was de vriend en raadgev­er van keiz­er Augus­tus en beval de kun­sten aan bij de keiz­er. De naam De ‘Medici is lat­er spreek­wo­ordelijk gewor­den voor kun­st­bescherming. De bankiers­fam­i­lie ontwikkelde zich begin 15de eeuw tot de machtig­ste frac­tie in de Flo­ren­ti­jnse stad­staat en bracht deze posi­tie tot uit­drukking door pres­tigieuze opdracht­en en aankopen op vel­er­lei verzamelgebieden.Veel artistieke organ­isaties zijn maar kun­nen groeien dank zij de “stille gev­ers” die hun werk­ing een warm hart toedroegen.

Chopin Asso­ci­atie heeft geen ploeg fundrais­ers aan de slag, wordt gesub­si­dieerd door enkele over­he­den, realiseert ook recettes via haar con­certen maar zou maar wat graag verder exploderen in haar werk­ing. Alle betrokke­nen in de organ­isatie werken gratis, er is geen per­son­eel­sploeg aan­wezig. De liefde voor de muziek, de organ­isatie en Chopin staan vooraan.

Mensen weten geni­eten van de con­certen is een prachtige beloning. Mece­naat is geen spon­sor­ing. Het is een genereuze finan­ciële reflex, klein of groot (een gift, een legaat of dubbellegaat…)zonder objec­tieve return van mensen die denken. “Laat die lui van de Chopin Asso­ci­atie nog veel meer con­certen organ­is­eren met de heer­lijke muziek van Chopin.” Sim­pel, naïef, wereld­vreemd maar zo func­tion­eerde ook Chopin zelf in de meest chique salons van Frankrijk…

Is dit iets voor u?

Chopin Asso­ci­atie Vlaan­deren vzw

Iban: BE38 0682 2669 3572

BIC: GKCCBEBB