Joanna Trzeciak-piano

Vri­jdag 1 maart 2013–20.15u CC Maas­meche­len

Pro­gram­ma

F.Chopin  — Polon­aise in es-klein op.26 nr.2

-3 Impromp­tus:
in As-groot op.29
in Fis-groot op.36
in Ges-groot op.51

- Fan­taisie-Impromp­tu in cis-klein op.66

- Polon­aise in fis-klein op.44

Pauze

F.Chopin — 4 Mazurka’s op.68 :

nr.1 in C‑groot
nr.2 in a‑klein
nr.3 in F‑groot
nr.4 in f‑klein

K.Szymanowski — Maskers op.34 :

She­herazade
Clown Tantris
Ser­e­nade van Don Juan

Joan­na Trze­ci­ak werd geboren in Krakau waar ze op 7‑jarige leefti­jd aan haar muzikale oplei­d­ing begon bij Prof.Zbigniew Drzewiec­ki. Nadi­en behaalde zij haar diplo­ma piano aan het Con­ser­va­to­ri­um van Warschau bij Prof.Jan Eki­er. Tij­dens deze studie ontv­ing zij een beurs van de Chopin­sticht­ing.
In 1977 werd zij ges­e­lecteerd door het Poolse Min­is­terie van Cul­tu­ur om zich verder te spe­cialis­eren in het Con­ser­va­to­ri­um van Mosk­ou bij Prof.Lev Vlasenko.
Een cru­ciale invloed op haar artistiek profiel heeft de samen­werk­ing en vriend­schap met Iri­na Rumi­ance­wa.
In 1980 won zij het Fes­ti­val van Poolse pianis­ten in Slup­sk. Nadi­en gin­gen haar wegen inter­na­tion­aal. In 1987 deed zij haar entree in “The South Bank ” in Lon­don. In novem­ber 1988 begon zij haar eerste reeks con­certen in de Verenigde Stat­en. Zij keerde regel­matig terug, niet alleen ook om te con­cert­eren maar ook voor het geven van mas­ter­class­es aan ver­schil­lende Amerikaanse Uni­ver­siteit­en..
De com­plete pianow­erken van Szy­manows­ki zijn hier­bij nog steeds haar favori­ete item.

Daar­naast trad zij op in zowat alle Europese lan­den, in Cana­da, Argen­tinië, Brazil­ië, Uruguay, Israel, Egypte, Kazach­stan, Azerbejdzan,Turkije en Libanon, zow­el solo als met ork­est.

Zij con­cer­teerde op belan­grijke inter­na­tionale fes­ti­vals: o.a. Fes­ti­val van Vlaan­deren, het fes­ti­val van Echter­nach, Nohant, Emil­ia Romagna, Jeux d’Art in Vil­la d’Este Mag­gio di Napoli, Lubl­jana, Nan­cy­phonie, Chopini­ana Buenos Aires, Sound­ing Jerusalem,Toledo, het Osor­fes­ti­val, het fes­ti­val van Alghero, Kor­cu­la, Antonin, Bodenseefes­ti­val …

De voor­bi­je jaren con­cer­teerde Joan­na Trze­ci­ak o.a. in het Audi­to­ri­um Ver­di in Milaan, Rudolfinum in Praag,Yamaha Hall en de Stein­way Hall in New York, Ora­to­rio del Gon­falone in Rome, Pala­cio da Bol­sa in Por­to, Sin­gel in Antwer­pen, Monastyr­ly Palace in Cairo, Diana Teatro in Napoli, Teatro Solis in Mon­te­v­ideo, Teatro Juan Bra­vo in Segovia. …In de kamer­muziek werk­te zij samen met o.a. Phillippe Hir­sh­horn, Lola Bobesco, Ana­toli Krastew, Jad­wiga Gadu­lan­ka, Vir­tu­osi di Pra­ga, Panocha Kwartet, Rim­s­ki-Kor­sakov Kwartet ‚Urszu­la Kryger e.a..

Nadat zij LP’s opnam in Polen,Duitsland en Bel­gië ver­scheen in 1990 haar eerste CD bij Pavane met muziek van Szy­manows­ki. In 1993 vol­gde een nieuwe edi­tie met o.a. de Ron­do’s van Chopin.

In 1997 en 2000 realiseerde Joan­na Trze­ci­ak twee markante CD’s met werken van JN Hum­mel. Deze opnames wer­den erg gewaardeerd door de inter­na­tionale muziekkri­tiek en kre­gen o.a. vijf dia­pa­sons. In 2007 gaf ze haar laat­ste cd uit met muziek van Rach­mani­nov en Chopin voor het Spaanse label KNS. In 2010 (het Chopin­jaar) was zij promi­nent aan­wezig op Europese podia met Chopin’s muziek.

In okto­ber 2010 kreeg zij de “Award of Mer­it” van de Poolse min­is­ter van cul­tu­ur.

Ze is artistiek directeur van de Chopin Asso­ci­atie Vlaan­deren en het fes­ti­val “Pian­otune”.

Comments are closed.