Recitals Casino Beringen 2015–2016

Edoardo Bruni-piano

Bruni

Vrijdag 15 april 2016 om 20.00u 

Pianist en com­pon­ist Edoar­do Bruni komt uit Tren­to waar hij studeerde bij Prof.Giese. Verder per­fec­tion­eerde hij zich bij o.a. Berman, Schiff en Mar­gar­ius. Com­posi­tieon­der­rricht kreeg hij van Frances­chi­ni, Galante en Colaz­zo. Hij studeerde eve­neens filosofie aan de Uni­ver­siteit van Pado­va en haalde een doc­tor­aat in musi­colo­gie aan de Sor­bonne in Par­i­js. Hij is momenteel pro­fes­sor aan het Con­ser­va­to­ri­um van Trento.

Programma:

J.S. Bach: preludes
F. Chopin: pre­ludes
C. Debussy: pre­ludes
A. Scri­abin: pre­ludes

Info en reservatie:

CC Berin­gen,
Casi­no Beringen,Kioskplein 25, 3582 Beringen.

Tel.: 011.450310
e‑mail: reservaties.cultuur@beringen.be
http://www.ccberingen.be

 

Milena Punzi-cello, Giorgio Costa-piano

Costa + Punzikopie_site

Vri­jdag 25 sep­tem­ber 2015 om 20.00u 

Pun­zi en Cos­ta vor­men een degelijk Ital­i­aans duo dat al een flink pal­mares  heeft bijeenge­speeld, zow­el op de belan­grijk­ste plaat­sen van Ital­ië als in de wereld. Cel­liste Mile­na Pun­zi maak­te in 2011  een tournee doorheen Chi­na en Zuid-Korea. Dankz­ij een Eras­mus­beurs kon zij stud­eren in het Spaanse Oviedo bij  Mae­stro Viguen Sarkissov. Zij behaalde een eerste pri­js op de inter­na­tionale wed­stri­jd voor strijk­ers in  Mon­tal­to Lig­ure. Gior­gio Cos­ta veruimde zijn 1985 zijn muzikale inzicht­en en vol­gde cur­sussen rond de “Phaenom­e­nolo­gie der Musik” aan de Uni­ver­siteit van Mainz.  Hij is ook actief aan­wezig in het befaamde Ser­e­na­ta Trio.

Programma:

F. Mendelssohn-Bartholdy: Lieder ohne Worte
R. Schu­mann: Fan­tasi­estücke op. 73 voor cel­lo en piano
C. Franck: Sonate in A‑groot

Giuseppe Nese-dwarsfluit, Gabriella Orlando-piano

Nese2 (1)gabriella 1 rid

Vri­jdag 16 okto­ber 2015 om 20.00u 

Giuseppe Nese wordt beschouwd als één van de inter­es­santse fluitis­ten van de nieuwe gen­er­atie, werd opgeleid bij E. Sil­vestri, nadi­en in het Zwit­serse Win­terthur  bij Con­rad Klemm.  Hij is regel­matig “com­pagnon de route” van col­le­ga fluitis­ten A. Per­sichilli en D. Milozzi, gitarist  P. Garzia, pianis­ten A. Katz, A. Sol­er en P. Cam­i­cia, fagot­tist S. Romani, hoboist G. Pardel­li, per­cus­sion­ist E. Fio­ra­van­ti, de ensem­bles “I fiati di Roma”, Trio Haydn, Trio Ital­iano Baroc­co, Quar­tet­to Ensem­ble, Nuo­vo Trio Weber… Pianiste Gabriela Orlan­do speelde meer dan 600 con­certen doorheen de wereld, als soliste of in kamer­muziek en dit van de Sala Mozart in Bologna, het Palaz­zo Moceni­go in Venetië tot het Teatro Diana in Napels. Ze dirigeert het Coro Poli­fon­i­co Gaudi­um di San Severo en con­cer­teerde  op magis­che plaat­sen als de Sint-Pieters­basiliek in Rome, de Sala Pao­lo VI in Vat­i­cano, Basil­i­ca di S. Francesco in Assisi, Basil­i­ca Anto­ni­ana di Pado­va, Basil­i­ca di Lore­to en Duo­mo di Napoli. Gabriela werd artistiek gevor­md  aan de Accad­e­mia Chi­giana di Siena, de Accad­e­mia Nazionale “S. Cecil­ia” di Roma, de Scuo­la Civi­ca di Milano en de ’Accad­e­mia Pescarese. Zij schreef een opge­merk­te the­sis over de “Sonatas per clav­icem­ba­lo di Domeni­co Scarlatti”.

Programma:

J. Quantz: Sonate I in a‑klein
F. Devi­enne: Sonate in F‑groot
J.S. Bach: Sonate in g‑klein
F. Poulenc: Sonate
F. Borne : Fan­ta­sia bril­lante sul­la Carmen
A. Genin: Fan­ta­sia bril­lante su Rigoletto
A. Gen­ing: Fan­ta­sia bril­lante su Traviata

Rafal Zurakowski-tenor, Anna Miernik-piano

ZurakowskiMiernik 1

Vri­jdag 4 decem­ber 2015 om 20.00u 

De Poolse zanger, pianist en peda­goog ontwikkelde zijn vocale kwaliteit­en bij Euge­niusz Sąsi­adek, Ger­hard Kahry, Sebas­t­ian Vit­tuc­ci in Wenen en Chris­t­ian Elsner in Dres­den. Rafał Żurakows­ki was lau­reaat van de vijfde inter­na­tionale zang­wed­stri­jd in Duszni­ki Zdrój. Hij realiseerde opnames bij Dux. Aan de piano zit Anna Miernik, één van de top­pers van haar gen­er­atie, aldus muziek­criti­cus Zbig­niew Lam­part. Als soliste en in kamer­muziek con­cer­teerde zij al in 4 con­ti­nen­ten en over 11 lan­den. Haar eerste album ver­scheen in 2014 met sonates van J. Brahms en C. Franck.

Programma:

- Liederen van: I. J. Paderews­ki, M. Kar­low­icz, F. Chopin, G. Fau­re, C. Debussy, M. Rav­el, E. Grieg, R. Strauss, C. Franck,
— Pianow­erken van F. Chopin, I. J. Paderews­ki, K. Szymanowski

Sandra Landini-piano

HV8A66032_Landini_site

 

Vri­jdag 22 jan­u­ari 2016 om 20.00u 

San­dra heeft heel wat eerste pri­jzen op haar pal­mares  o.a. St. Cecil­ia of Pom­peii, FIDAPA in Pisa, P. Naples of Leghorn, CDMI of Genoa, C. Lig­ure of Savona, 800 Fes­ti­val of Salude­cio in Rim­i­ni, Cit­tà Bian­ca of Ostu­ni-Brin­disi en op het inter­na­tionale forum o.a. P. Har­ris of Ver­ba­nia-Stre­sa en de  Mozartwed­stri­jd  in Taran­to, Sognare Musi­ca in Chi­eti, de Roma Inter­na­tion­al Piano Com­pe­ti­tion F. Chopin en de wed­stri­jd F. Liszt in Luc­ca. Buiten Ital­ië con­cer­teerde ze o.a. in het pres­tigieuze Gasteig van Munchen, de Realschule Her­zo­ge­nau­rach in Nürn­berg, de Uni­ver­siteit van Wenen, de St. Giles Cathe­dral of Edin­burgh, de St. Anne’s Church of Dublin en het The­atre des Vari­etes in Monte Car­lo. Ook op ped­a­gogisch vlak is ze erg actief. Ze pub­liceerde over pianomethod­ieken bij E.T.S Pub­lish­ers and Stravin­sky Edi­tor Association.

Programma:

F. Chopin: Scher­zo in bes-klein op.31
P. Tsjaikovski‑M.Pletnev: uit de Suite van het bal­let “De notenkraker”
M. Glin­ka: Noc­turne  
M. Glin­ka: Zha­voronok  
E. Bruni: Valz­er en Intermezzo
F. Chopin: Sonate in bes-klein op.35 

 

Christoph Soldan-piano 

Soldan_6074-site

Vri­jdag 26 feb­ru­ari 2016 om 20.00u 

Deze 50-jarige Duitse pianist is een poulain van Eliza Hansen en Christoph Eschen­bach aan de  Ham­burg­er Musikhochschule. Hij brak door op het inter­na­tionale forum nadat hij toerde met Leonard Bern­stein in de zomer van 1989. Bern­stein was vol lof over hem: “I am impressed by the soul­ful size of this young musi­cian.” Sinds­di­en was hij over­al present, zow­el in Europa als daar­buiten. Tussen 1996 en 2006 realiseerde hij  samen met de Slo­vaakse Capel­la Istro­pol­i­tana, het Kamerork­est van Pforzheim en het Sile­sian Cham­ber Orches­tra van Katow­ice de volledi­ge cd-opnames van alle 27 pianocon­cer­ti van W.A. Mozart, een serieuze krachttoer.

Programma:

J. Haydn: Sonate in b‑klein Hob: XVI/ 32
W.A. Mozart: Sonate in D- groot K 311
L. v. Beethoven: Sonate in c‑klein op. 111