Recitals Casino Beringen 2016–2017

Zsuzsa Kollár-piano 

kollar

Donderdag 29 september 2016 om 20.00u 

Zsuzsa Kol­lár komt uit Boede­past waar ze studeerde aan de befaamde  Liszt Acad­e­my bij Jenő Jandó. In 1974 won ze de eerste pri­js op de inter­na­tionale wed­stri­jd voor jonge pianis­ten in het Tsjechis­che Usti nad. Lahen In 1980 vor­mde ze een pianoduo met Gabriel­la Láng, studeerde bij Alfons Kon­tarsky in München en Salzburg en bij Györ­gy Sebök in Banff en Ernen. In 1982 behaalde ze com­peti­ti­etri­om­fen in  Jesenik en Ver­cel­li en in 1986 op de beroemde ARD-wed­stri­jd in München. Ze is bij­zon­der geïn­ter­esseerd in avant-garde muziek en bek­end voor eerste uitvo­erin­gen van nieuwe pianocom­posi­ties. Haar discografie is indruk­wekkend. Zij bracht cd’s uit bij Amadis en Naxos.

Programma:

C. Debussy: Suite bergamasque
F. Liszt: Val­lée d’Obermann
C. Debussy: L’isle joyeuse
F. Liszt: Bene­dic­tion de dieu dans la solitude
C. Debussy: Estampes
F. Liszt: Venezia e Napoli

Roman Kuperschmidt-klarinet
Georgi Mundrov-piano

IMG_6688

Mundrov 2s

Don­derdag 20 okto­ber 2016 om 20.00u 

In de Duitse pers noemde men Kuper­schmidt een “Rus­sis­ch­er Edel­stein”. Reeds op zijn 12de speelde hij als solist bij de Staat­sphil­har­monie  van Kazan. Hij kreeg een oplei­d­ing in eigen land maar ook in Karl­sruhe bij  Wolf­gang Mey­er en nadi­en bij Peter Löf­fler-Asal in  Frank­furt. Roman Kuper­schmidt  behaalde in 1995 de “Grand-Prix” op de befaamde inter­na­tionale  klar­inetwed­stri­jd in Mosk­ou. Nadi­en vol­gden dezelfde onder­schei­din­gen in Sint-Peters­burg en Frank­furt. Naast het stan­daardreper­toire voor zijn instru­ment heeft hij een bij­zon­dere voor­liefde voor de Klezmer­muziek die hij vaak samen met zijn “Kuper­schmidt-Ensem­ble” speelt.

Aan de piano zit de Bul­gaarse pianist Geor­gi Mundrov die oplei­din­gen kreeg in Sofia bij Mile­na Mollo­va en Triphon Silyanows­ki en nadi­en in  Frank­furt bij Kristin Mer­sch­er. Hij was promi­nent aan­wezig op fes­ti­vals als de Robert Schu­mann Endenich­er Herb­st fes­ti­val in Bonn, de Sofia Music Weeks, de Musik­fest­spiele Saar, de Inter­na­tionale Musik­tage Saar­louis, de Inter­na­tionale Musik­tage Koblenz  e.a. “Lumi­nous vir­tu­os­i­ty and per­fect pro­fes­sion­al­ism” schreef Musi­ca Viva in Bulgarije.
Hij is momenteel pro­fes­sor aan “Hochschule für Musik und The­ater des Saar­lan­des” in Saarbrücken.

Programma:

P.I. Tschaikowk­s­ki: Bar­carolle op. 37 (arr. klar­inet & piano)
D. Schostakow­itsch: Tanz der Pup­pen (arr. voor klar­inet & piano)
G. Gersh­win: Sum­mer­time & I got rhythm (arr. Voor klar­inet & piano)
A. Piaz­zol­la: Pre­lude, Milon­ga & Tan­go (piano solo)
A. Piaz­zol­la: Obliv­ion (arr. voor klar­inet & piano)
A. Piaz­zol­la: Lib­er­tan­go (arr. voor klar­inet & piano)

en tra­di­tionele Klezmer­muziek uit Oost-Europa en Israel

Eloise Cascio-piano

Eloisa Cascios

Don­derdag 17 novem­ber 2016 om 20.00u 

Eloisa Cas­cio studeerde piano aan het Con­ser­va­to­rio di Ben­even­to bij T. Babus­cio en klavec­im­bel bij A. di Giro­lamo aan het Con­ser­va­to­rio di Cam­pobas­so bij Gia­co­mo Vitale. Verder studeerde zij  koordi­rec­tie in Avel­li­no.  Zij ver­vol­maak­te zich bij M. Bertuc­ci in Napoli en in 2014 in Fiesole P. De Maria. Zij vol­gde een hele reeks mas­ter­class­es bij o.a. B. Cani­no, P. Ian­none, S. Ram­bal­di, G. Carni­ni, G. Leon­hardt, P. Lang, aan het Mozar­teum in Salzburg. In Ital­ië speelde ze op ver­schil­lende inter­es­sante fes­ti­vals of even­e­menten als Natale in Vil­la, Con­viv­io Armon­i­co, Musi­ca nel Tem­po Pre­sente, Tastiere in Tour, Fate Fes­ti­val, Piano City Napoli, Una Notte al Museo, Fes­ti­val Pianis­ti­co di Sarzana, Con­cer­ti al Castel­lo Mira­mare di Tri­este, Portofi­no Clas­si­ca. Voor deze jonge pianiste is de tijd rijp om uit te breken naar de grote wereld.

Programma:

W. A. Mozart: Sonate in C‑groot KV279 
F. Chopin: Vari­a­tions Bril­lante in Bes-groot op.12 
S. Rach­mani­nov: Sonate nr.2 in bes-klein op.36 
G. Gersh­win: Three Pre­ludes  

Paolo Francese-piano

Francese 3

Don­derdag 2 feb­ru­ari 2017 om 20.00u 

Pianist Pao­lo Francese, geboren in 1969, werd gevor­md aan het Con­ser­va­to­rio Statale di Musi­ca “Domeni­co Cimarosa” van Avel­li­no bij Car­lo Alessan­dro Lapeg­na. Verder was hij in de leer bij o.a. Ser­gio Fiorenti­no, Vin­cen­zo Balzani, Boris Bekhterev, Aldo Cic­col­i­ni, Vladimir Krpan en Joaquìn Achù­car­ro. Aanslui­tend vol­gde hij cur­sussen over de Psy­cholo­gie van de Muziek. Pao­lo Francese is zow­el actief als solist dan als kamer­mu­si­cus. Hij was solist bij de  Phi­lar­monie Nord­west — Bre­men, het Orches­tra da Cam­era di Saler­no, Nation­al Sym­pho­ny Orches­tra Kuala Lumpur — Malaysia, Orches­tra Filar­mon­i­ca di Boto­sani — Roma­nia, Orques­ta de Extremadu­ra  in Spanje.

Hij con­cer­teerde in Bologna, La Spezia, Napoli, Enna, Rav­el­lo, Vietri sul Mare, Terni, Livorno, Tren­to, Varen­na en buiten Ital­ië in Hei­del­berg, Sils Maria, Par­i­js, Opor­to, Bre­men, Bonn, Frank­furt, Barcelona, Leòn, Madrid e.a. Hij is actief bezig met heden­daagse muziek en eerste uitvo­erin­gen zoals bijvoor­beeld van de opera “Krieger der Nacht”  voor piano en slag­w­erk van de Zwit­serse com­pon­ist Thomas Fort­mann. Bij het label Phoenix Clas­sics, pub­liceerde hij een cd over de evo­lu­tie van de sonate vanaf Domeni­co Scar­lat­ti tot Fer­ruc­cio Busoni.

Programma:

J. Brahms: 7 Fan­tasien op. 116
A. N. Scri­abin: Sonate nr. 5 op. 53
F. Busoni: Fan­ta­sia da cam­era sul­la Car­men di Bizet
F. Busoni: Zehn Vari­a­tio­nen über ein Präludi­um von Chopin BV213a
A. N. Scri­abin: Fan­tasie op. 28
F. Liszt: Leg­ende n. 2 — “San Francesco di Pao­la che cam­mi­na sulle onde”

Cihat Askin/Joanna Trezciak


Don­derdag 9 maart 2017 om 20.00u

Cihat Askin behaalde zijn doc­tor­aat  in Lon­den aan de Roy­al Col­lege of Music en de City Uni­ver­si­ty. Naast musi­cus lei­dt hij een rijk weten­schap­pelijk lev­en o.a. als stichter en voorzit­ter van het MIAM ‑Advanced Research Music Cen­ter. Tussen 2008–2012 was hij directeur van het Turk­ish Music State Con­ser­va­to­ry .Als promi­nent Turks musi­cus con­cer­teerde hij doorheen de wereld van Europa, Azië, Afri­ka en de Verenigde Stat­en. Hij deed opnames bij Kalan Muzik. In 2007 richtte hij het Askin Ensem­ble op, een kamerork­est dat ook exper­i­mentele Turkse muziek voor zijn reken­ing neemt. In 2004 stichtte hij ook zijn edu­catieve organ­isatie “Cihat Askin and Lit­tle Friends (CAKA)” en die houden zich bezig met de onder­s­te­un­ing van jong viooltal­ent. Hier­voor werd hij spe­ci­aal onder­schei­den  met de  Andante 2011 Donizetti Clas­si­cal Music Awards. Hij bespeelt violen Jean Bap­tiste Vuil­laume uit 1846 en Joseph Gagliano uit 1796.

Joan­na Trze­ci­ak werd geboren in Krakau waar ze haar muzikale oplei­d­ing begon bij Zbig­niew Drzewiec­ki. Nadi­en behaalde zij haar diplo­ma piano aan het Con­ser­va­to­ri­um van Warschau bij Prof. Jan Eki­er en het Con­ser­va­to­ri­um van Mosk­ou bij Prof.Lev Vlasenko. In 1980 won zij het Fes­ti­val van Poolse pianis­ten in Slup­sk. Nadi­en gin­gen haar wegen inter­na­tion­aal. In 1987 deed zij haar entree in “The South Bank ” in Lon­don. In novem­ber 1988 begon zij haar eerste reeks con­certen in de Verenigde Stat­en. Zij keerde regel­matig terug, niet alleen om te con­cert­eren maar ook voor het geven van mas­ter­class­es aan ver­schil­lende Amerikaanse Uni­ver­siteit­en. De com­plete pianow­erken van Szy­manows­ki zijn hier­bij nog steeds haar favori­ete item. Zij con­cer­teerde op belan­grijke inter­na­tionale fes­ti­vals: o.a . Fes­ti­val van Vlaan­deren, het fes­ti­val van Echter­nach, Nohant, Emil­ia Romagna, Jeux d’Art in Vil­la d’Este Mag­gio di Napoli, Lubl­jana, Nan­cy­phonie, Chopini­ana Buenos Aires, Sound­ing Jerusalem, Tole­do, het Osor­fes­ti­val, het fes­ti­val van Alghero, Kor­cu­la, Antonin, Bodenseefes­ti­val … De voor­bi­je jaren con­cer­teerde Joan­na Trze­ci­ak o.a. in het Audi­to­ri­um Ver­di in Milaan, Rudolfinum in Praag, Yama­ha Hall en de Stein­way Hall in New York, Ora­to­rio del Gon­falone in Rome, Pala­cio da Bol­sa in Por­to, Sin­gel in Antwer­pen, Monastyr­ly Palace in Cairo, Diana Teatro in Napoli, Teatro Solis in Montevideo,Teatro Juan Bra­vo in Segovia. … In de kamer­muziek werk­te zij samen met o.a. Phillippe Hir­sh­horn, Lola Bobesco, Ana­toli Krastew, Jad­wiga Gadu­lan­ka, Vir­tu­osi di Pra­ga, Panocha Kwartet, Rim­s­ki-Kor­sakov Kwartet, Urszu­la Kryger e.a… In 1997 en 2000 realiseerde Joan­na Trze­ci­ak twee markante CD’s met werken van JN Hum­mel. Deze opnames wer­den erg gewaardeerd door de inter­na­tionale muziekkri­tiek en kre­gen o.a. vijf dia­pa­sons. In okto­ber 2010 kreeg zij de “Award of Mer­it” van de Poolse min­is­ter van cul­tu­ur.  Ze is artistiek directeur van de Chopin Asso­ci­atie Vlaan­deren en het fes­ti­val “Pian­otune”. Op 5 mei 2017 zal ze 2 nieuwe solo-cd’s pre­sen­teren, één­t­je met werken van Beethoven, de andere met werken van Reger, Prokofiev en Szymanowski.

Programma:

L. van Beethoven: Sonate in G‑groot op.30 nr.3
R. Schu­mann: Sonate in a‑klein op. 105
K. Szy­manows­ki: Sonate in d‑klein op.9

 

Luca Torrigiani/Lapo Vannuci

Don­derdag 27 april 2017 om 20.00u

Bei­de musi­ci vor­men sinds 2010 een vast  duo.  Zij studeer­den aan het “Lui­gi Cheru­bi­ni” Con­ser­va­to­ri­um van Firen­ze en ver­vol­maak­ten zich aan pres­tigieuze instellin­gen zoals het “Incon­tri col Mae­stro” Acad­e­my in Imo­la, de Scuo­la di Musi­ca di Fiesoleen  de befaamde “Alfred Cor­tot” École Nor­male de Musique de Paris. Ze realiseer­den cd-opnames voor het label Velut Lune. Ze maak­ten vier eerste opnames van Ital­i­aanse muziek voor gitaar en piano met werken van Lui­gi Giachi­no en Giuseppe Crapisi.
Francesco Di Fiore schreef spe­ci­aal voor het duo een con­cer­to onder de titel “ Tre Paesaggi”.
Ook als indi­vidu­ele musi­ci zijn ze erg actief en succesvol.Lapo Van­nuc­ci is gitaarpro­fes­sor aan het“Bernardo Pasqui­ni” Music Col­lege van Pistoia.Hij is ook ver­ant­wo­ordelijk voor de nationale gitaar­wed­stri­jd “Giulio Rospigliosi”, Lam­porec­chio.
Luca Tor­ri­giani  doceert  piano aan het Con­ser­va­to­ri­um “Tor­refran­ca ‘van Vibo Valen­tia en het muziekin­sti­tu­ut “G.  Rospigliosi “Lam­porec­chio, waar hij ook de func­tie van directeur bekleedt. 
Zijn artistieke car­rière begon in 1992 met een pres­tigieuze tournee door Japan en o.a. een con­cert ter ere van de keiz­er­lijke fam­i­lie. Samen met klar­inet­tist Bandieri vor­mde hij het duo Prevert.

Programma:

G. Rossi­ni: Ouver­ture uit “Il Bar­bi­ere di Siviglia” 
M. Car­cas­si: Aria dal “Mosè” van Rossini
M. Castel­n­uo­vo — Tedesco: Fan­ta­sia op. 145 
T. Pro­cac­ci­ni: Recuer­dos
L. Giachi­no: Il Silen­zio del tempo**
G. Crapisi: Win­ter Time**
A. Lincet­to: Diver­ti­men­to a due