Recitals Casino Beringen 2020–2021

Pro­gram­ma:

Claudio Piastra gitaar
 

Don­derdag 22 okto­ber 2020 — 20.00u

*dit con­cert wordt uit­gesteld naar de lente 2020*

Clau­dio komt uit Par­ma en con­cer­teerde reeds meer dan1000 keren zow­el solo als metorkesten. In de kamer­muziek was hij een gegeerde part­ner van o.a. Ilya Gru­bert, Georges Kiss, Alirio Diaz, het St. Peters­burg Quar­tet, het Quar­tet­to Viot­ti, Dima Fer­schmann, David Watkins, Gre­gor Horsh, het New Gui­tar Trio en Max­ence Larieau.

Zijn discografie mag er ook zijn. In zijn car­rière bracht hij reeds meer dan 20 CD’s uit bij de labels Fonit Cetra, Europa Musi­ca, Koch Inter­na­tion­al, Mon­do Musi­ca, Warn­er Fonit.
Een bij­zon­der inter­es­sante muzikant met een pit­tige en orig­inele kijk op zijn vak.

Pro­gram­ma: 

H. Vil­la-Lobos: 3 Pre­lu­di 
M. Castel­n­uo­vo-Tedesco: Platero y yo op.190
L. Brouw­er: El Decameròn negro
H. Vil­la Lobos: 5 Stu­di 

Info & reservatie:

CC Beringen
Casi­no Berin­gen, Kioskplein 25, 3582 Beringen.
Tel.: 011 450310

reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be

Vyacheslav Grohovsky - piano

*dit con­cert is geannuleerd*

Don­derdag 3 decem­ber 2020 — 20.00u 

Vyach­eslav Gro­hovsky werd geboren in 1981 in Mosk­ou. Zijn vad­er was de beroemde com­pon­ist en diri­gent Viach­eslav Gro­hovsky senior, zijn moed­er een opmerke­lijke pianol­er­ares Natalia Grokhovs­ka. Hij studeerde af aan de P.I. Tsjaikovs­ki-muziekschool en het Con­ser­va­to­ri­um van Mosk­ou, bij V. Khoroshina.

Vanaf 1998 ver­vol­maak­te Vyach­eslav zich aan de Acad­e­mie voor Podi­umkun­sten in Praag in de klas van pro­fes­sor Mar­i­an Lap­shan­sky. In 2008 behaalde hij zijn doc­tor­aat  voor kun­stkri­tiek en muziek.

In mei 2010  pub­liceerde de schri­jver Gro­hovsky een boek «Tsjechen in de Rus­sis­che muziek­cul­tu­ur» — Dit boek werd door het Tsjechis­che Min­is­terie van Cul­tu­ur gelauw­erd als het beste musi­col­o­gis­che werk van dat jaar.

Programma: 

J.S. Bach — A. Cor­tot: Andante uit Piano concerto
F. Chopin: Noc­turne
B. Smetana: Pol­ka poe­t­ique “The chick­en” uit Czech dances
R. Schu­mann: Car­naval de Vienne op.26 
A. Dvořák: Humoresque 
E. Napravnik: Melan­choly and Fan­dan­go uit Span­ish suite
P.I. Tchaikovsky: Dum­ka op.59
F. Schu­bert — F. Liszt.: Soireé di Wien N6 

Info & reservatie:

CC Beringen
Casi­no Berin­gen, Kioskplein 25, 3582 Beringen.
Tel.: 011 450310

reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be

Cinzia Bartoli - piano

*dit con­cert is geannuleerd*

Don­derdag 25 feb­ru­ari 2021 — 20.00u 

Cinzia is een toegewi­jde, char­mante en tal­entvolle pianiste die haar diplo­ma behaalde aan het Con­ser­va­to­ri­um van Gen­o­va en nadi­en aan het Con­ser­va­toire Alfred Cor­tot in Par­i­js. Zij werd ver­schil­lende keren onder­schei­den met eerste pri­jzen op o.a. de wed­stri­j­den van Alben­ga en Stresa.

Zij con­cer­teerde intussen in de belan­grijk­ste Ital­i­aanse ste­den, van de Sala del Con­ser­va­to­rio in Tori­no tot de Sala Crip­ta in Milaan, maar ook op de podia van o. m. New York, Par­i­js, Lyon, Szeged, Lugano, Hei­del­berg en Zuid-Ameri­ka. In 21 lan­den was ze al aan de slag.

Programma: 

F. Chopin: 2 Mazurka’s, Fan­taisie-Improp­tu op.66, Berceuse op.57, Scher­zo .op 31
M. Rav­el: Pre­lude, Miroirs, Gas­pard de la nuit

Info & reservatie:

CC Beringen
Casi­no Berin­gen, Kioskplein 25, 3582 Beringen.
Tel.: 011 450310

reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be

Marko Miletic - cello
Mihaljo Zurkovic - piano

Don­derdag 25 maart 2021 — 20.00u 

Marko Milet­ic komt uit Novi Sad waar hij studeerde bijIm­re Kalman. Hij behaalde nadi­en zijn“Artist Diplo­ma of Per­for­mance” aan de Colum­bus Uni­ver­si­ty (USA) bij Wendy Warn­er, één van de absolute top­cel­lis­ten in de wereld. 

In 2020 stichtte hij zijn eigen sym­fonieork­est, het “Sym­pho­ny Orches­tra Novi Sad 2021”. Dit ork­est werd spe­ci­aal opgericht in func­tie van de grote vier­ing van Novi Sad als Cul­turele hoofd­stad van Europa. Marko is hierin de cura­tor voor klassieke muziek.

Miha­j­lo Zurkovic werd geboren in het Servis­che Som­bor. Op zijn 14de werd hij stu­dent aan het “Zero Year”, een oplei­d­ing voor uit­zon­der­lijke jonge tal­en­ten aan de Acad­e­my of Arts in Novi Sad bij Jokuthon Mihailovic. Zurkovic werd onder­schei­den op ver­schil­lende wed­stri­j­den o.a. Bel­gra­do  1995, Chopin­wed­stri­jd Novi Sad 1997, Inter­na­tion­al Forum Kiev 2009.

Programma: 

S. Prokofiev: Sonate voor cel­lo en piano in C‑groot op. 119
C. Debussy: Sonate voor cel­lo en piano 
F. Chopin: Etude op. 25 No. 7 (bew­erkt voor cel­lo en piano door A. Glazunov)
G. Soli­ma : Alone voor cel­lo solo
D. Pop­per: Hun­gar­i­an Rhap­sody voor cel­lo en piano
J. Ducros: Encore voor cel­lo en piano 

Info & reservatie:

CC Beringen
Casi­no Berin­gen, Kioskplein 25, 3582 Beringen.
Tel.: 011 450310

reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be

Edoardo Bruni Volha Karmyza - pianoduo

Don­derdag 29 april 2021 — 20.00u 

Pianist en com­pon­ist Edoar­do Bruni komt uit Tren­to waar hij studeerde bij Prof.Giese. Verder per­fec­tion­eerde hij zich bij o.a. Berman, Schiff en Mar­gar­ius. Com­posi­tieon­der­rricht kreeg hij van Frances­chi­ni, Galante en  Colaz­zo. Hij studeerde eve­neens filosofie aan de Uni­ver­siteit van Pado­va en haalde een doc­tor­aat in musi­colo­gie aan de Sor­bonne in Parijs.

De Witrussiche pianiste Vol­ha Karmyza­va studeerde eerst in haar geboorte­land maar finaliseerde haar oplei­d­ing in 2018 bij Davide Cabassi aan het Nicol­i­ni Con­ser­va­to­ri­um in Pia­cen­za. Ze viel veelvuldig in de inter­na­tionale pri­jzen o.a. in 2017 tij­dens de Livorno Piano Com­pe­ti­tion en de 44ste“Palma d’Oro” in Ligure.

R. Wag­n­er: Tannhaüs­er — ouverture
E. Bruni: Danze modale
R. Wag­n­er: Die Meis­tersinger von Nürn­berg — pre­lu­dio uit I act
R. Wag­n­er: Tris­tan und Isol­de — pre­lu­dio e finale
F. Chopin: Scher­zo op.31
R. Wag­n­er: Walküren­ritt

Alle Wag­n­er bew­erkin­gen door E. Bruni

Info & reservatie:

CC Beringen
Casi­no Berin­gen, Kioskplein 25, 3582 Beringen.
Tel.: 011 450310

reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be

Deze con­certen hebben door Coro­na (nog) niet kun­nen doorgaan:

Laura Ochmann — viool
Georgi Mundrov — piano

Don­derdag 24 sep­tem­ber 2020 — 20.00u

Lau­ra Ochmann werd in 2002 in Lon­den geboren . Zij is dus nog een piepjonge muzikante die haar eerste viool­lessen op vijf­jarige leefti­jd kreeg. Momenteel studeert ze aan het pre-col­lege bij de Uni­ver­siteit voor Muziek en Dans in Keulen.

Zij werd meer­voudig win­naar van nationale en inter­na­tionale wed­stri­j­den o.a.de 1e pri­js op de inter­na­tionale “Max-Bruch-Musik­wet­tbe­werb” voor kinderen en jon­geren in Keulen.

Zij was soliste bij ver­schil­lende Duitse orkesten  o.a. de Kam­mer­phil­har­monie Rhein-Erft en Keulen-Marien­burg, bij de Neue Phil­har­monie West­falen, de Thüringer Phil­har­moniker. Zij trad in 2016 op in de pres­tigieuze Alte Oper Frank­furt. Een indruk­wekkend par­cours voor deze jonge vio­liste. Sinds mei 2013 speelt  Lau­ra op een viool uit 1737  van Car­lo Anto­nio Testore, Milaan.

Aan de piano zit de Bul­gaarse pianist Geor­gi Mundrov. Geor­gi is niet alleen een uit­stek­ende pianist maar heeft ook een neus voor jonge tal­entvolle musi­ci. Lau­ra Ochmann is hier­van weer een prachtig voorbeeld.

Programma:

L. Van Beethoven
- Sonate in F‑groot op.24  Früh­lingssonate”
en werken van Sarasate en Kreisler

Lidija Bizjak Mihajlo Zurkovic - pianoduo
Casino Beringen — Pianotune

Don­derdag 8 okto­ber 2020 — 20.00u

*dit con­cert wordt uit­gesteld naar de lente van 2020*

Lidi­ja Biz­jak komt uit Bel­gra­do waar ze studeerde bij Zla­ta Males en nadi­en aan het befaamde Con­ser­va­toire de Paris bij Jacques Rou­vi­er en Mau­rice Bour­gue. Lidi­ja Biz­jak was lau­reaat op de  2000 Dublin Inter­na­tion­al Piano Com­pe­ti­tion. In 2000 werd zij gekozen door  Cité de la Musique in Paris om samen met Alex­ei Ogrintchouk Frankrijk te verte­gen­wo­ordi­gen in de “inter­na­tion­al Ris­ing Stars Series”. In 2002 creeërde ze samen met haar zus San­ja een pianoduo en in die com­bi­natie zijn ze ver­maard gewor­den. Zo won­nen ze in 2005 twee spe­ciale pri­jzen op de ARD-wed­stri­jd in München.

Miha­j­lo Zurkovic werd geboren in het Servis­che Som­bor. Op zijn 14de werd hij stu­dent aan het “Zero Year”, een oplei­d­ing voor uit­zon­der­lijke jonge tal­en­ten aan de Acad­e­my of Arts in Novi Sad bij Jokuthon Mihailovic. Zurkovic werd onder­schei­den op ver­schil­lende wed­stri­j­den o.a. Bel­gra­do 1995, Chopin­wed­stri­jd Novi Sad 1997, Inter­na­tion­al Forum Kiev 2009.

Programma:

L. Van Beethoven
- Fide­lio, ouver­ture in E‑groot op.72 (bew­erkt voor pianoduo door H. Ulrich)
- Sonate in D‑groot op.10 nr.3  (Lidi­ja Biz­jak)   
- Sym­fonie nr.7 in A‑groot op.92 (bew­erkt voor pianoduo door H. Ulrich)