Recitals Casino Beringen 2019–2020

Casi­norecitals 35 jaar jong!!

35 jaar lijkt van de ene kant een eeuwigheid, van de andere kant staat het eerste con­cert in okto­ber 1984 nog fris in het geheugen.
Twee Bel­gis­che muziek­be­grip­pen, klar­inet­tist Wal­ter Boeykens en pianist Robert Groslot open­den een lange reeks van­recitals en kamer­muziekensem­bles. De voor­ma­lige Casin­odi­recteur Jan Van­hamel lanceerde daarmee de eerste abon­nementen­reeks van klassieke muziek in de Provin­cie Lim­burg.

Ontel­bare inter­na­tionale ster­ren hebben in de kleine foy­er van het Casi­no gecon­cer­teerd: pianis­ten Dal­ton Bald­win, Ozan Marsh, Jerzy Godziszews­ki, Francesco Nicolosi, cel­list Ana­toli Krastew, fluitist Ange­lo Per­sichilli, het Bam­berg Klavier­trio maar ook ver­schil­lende lau­re­at­en van de Elis­a­beth­wed­stri­j­den de grote Chopin­wed­stri­jd in Warschau con­cer­teer­den in Berin­gen.

In 1999 vond een zeer spe­ciale gebeurte­nis plaats. Tij­dens het week­end van 16 en 17 okto­ber, exact de150ste ver­jaardag van het over­li­j­den van Chopin hebben wij een groot her­denk­ing­sev­en­e­ment geor­gan­iseerd. Alle zes werken voor piano en ork­est wer­den samen met het Orchestre Phil­har­monique de Liège gep­re­sen­teerd. Solis­ten aan de piano waren Brigitte Enger­er, Joan­na Trze­ci­ak, Tatiana She­bano­va en Abdel Rah­man El Bacha.
Naast de orkest­werken werd ook de volledi­ge kamer­muziek van Chopin gep­re­sen­teerd met o.a.cellist Boris Perga­menchikov en Alexan­der Lon­quich aan de piano, en de grote zan­geres Urszu­la Kry­gi­er.

Tij­dens dat week­end was Casi­no Berin­gen even het cen­trum van de klassieke muziek. Radio 3 (nu Klara) bracht dit ini­ti­atief live gedurende 8 uren op antenne!!
Onder­tussen in het Casi­no reeds enkele jaren veran­derd van eige­naar. De Stad Berin­gen kocht het gebouw van de Provin­cie… maar de ambities bli­jven op cul­tureel vlak even groot.

Andjela Bratic — dwarsfluit
Nikola Cvetkovic — piano


Don­derdag 19 maart 2020 — 20.00u

And­jela Brat­ic is een van de meest inter­es­sante Servis­che  flutis­ten. Mag­a­zine “Musi­ca clas­si­ca” koos haar in 2014 als de beste vrouwelijke arti­este in Servië. Ze studeerde eerst in Bel­gra­do maar voltooide haar mas­ter­stud­ies aan de Uni­ver­siteit “Johannes Guten­berg” in Mainz, Duit­s­land. Ze vol­gde mas­ter­class­es bij Ire­na Grafe­nauer, Janos Balint, Yos­si Arn­heim en een bij­zon­dere oplei­d­ing  in Wenen bij Dieter Flury, solist van de Wiener Phil­har­moniker. (en ooit te gast in de con­cert­serie van Casi­no Berin­gen) .And­jela Brat­ic won tal­rijke nationale en inter­na­tionale onder­schei­din­gen, zoals de Music World First Award in de solo fluit cat­e­gorie op het inter­na­tionale fes­ti­val in Fivi­cano in Ital­ië en de eerste pri­js in de cat­e­gorie duo op het­zelfde fes­ti­val  in 2003. Zij is hoogler­aar voor fluit aan de Fac­ul­teit Let­teren van de NIS-Uni­ver­siteit in Servië.

Niko­la Cvetkovic is een klassiek opgelei­de pianist uit Servië. Hij voltooide de High Music School in 2008 in NIS/Serbia en studeerde af aan de Fac­ul­teit der Kun­sten in NIS in 2013. Niko­la trad op als solo arti­est en als onderdeel van de muziek ensem­bles in vele lan­den, waaron­der Mon­tene­gro, Bosnië en Herze­gov­ina, Mace­donië, Por­tu­gal, Rus­land, Cana­da, Qatar, Oekraïne, Let­land… Niko­la heeft een grote passie voor heden­daagse muziek zoals Rock, pop, jazz… In het jaar 2008 begon hij met het upload­en van piano cov­ers van ver­schil­lende rock-en met­al bands. Hij heeft een actief YouTube-kanaal waar hij regel­matig piano ver­tolkin­gen van vele beroemde groepen plaatst. Hij is momenteel werkza­am bij de fac­ul­teit let­teren in NIS/Servië als artistiek medew­erk­er bij de afdel­ing blaasin­stru­menten.

Pro­gram­ma: 

John Rut­ter  (1945) — Suite Antique : Pre­lude, Osti­na­to, Aria,Valse, Chan­son, Ron­do
Samuel Bar­ber  (1910–1981) — Can­zone voor dwars­fluit en piano
Astor Piaz­zol­la (1933/1990)  - His­to­rie du Tan­go : Bor­del 1900, Café 1930, Night Club 1960, Con­cert d’aujourd’hui
Bata Zlatkovic (1961) — Night in Palilu­la
Vit­to­rio Mon­ti (1868–1922) — Czardas
Gar­ry Schok­er (1959) — Regrets and res­o­lu­tions
Enio Mori­cone (1928) — Cin­e­ma Par­adiso
Jacob Gade (1879–1963) — Toke
Lund Chris­tiansen (1947) - Tan­go fan­ta­sia

Info & reser­vatie:

CC Berin­gen
Casi­no Berin­gen, Kioskplein 25, 3582 Berin­gen.
Tel.: 011 450310

reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be

Iwona Kaminska / Christopher Bowlby — pianoduo


Don­derdag 16 april 2020 — 20.00u

Iwona Kamin­s­ka haalde haar diplo­ma aan de Chopin Uni­ver­siteit van haar geboortes­tad Warschau. Nadi­en ver­vol­maak­te zij zich aan het Mozar­teum in Salzburg en in Schleswig-Holstein.Dankzij beurzen behaalde zij ook haar mas­ter degree aan de Uni­ver­siteit van Nebras­ka en verder haar dok­toraat in Piano per­for­mance aan de Uni­ver­si­ty of British Colum­bia in Cana­da.

Ze is eve­neens intens bezig met de met de organ­isatie van deChopin Acad­e­my of Music in Issaquah. Deze acad­e­mie ontwikkelde zij sinds 2005 samen met haar echtgenoot Christo­pher Bowlby.Samen met hem vormt ze een zeer per­for­mant pianoduo. Ze waren bedri­jvig in heel wat lan­den.

Christop­er Bowl­byzelf con­cer­teerde ook vaak solo en wel in zeer pres­tigieuze zalen als de Weill Recital Hall in Carnegie Hall, de Salle Cor­tot in Par­i­js en deBe­naroya Hall and Mey­den­bauer Cen­ter in Seat­tle om er maar enke­len te noe­men.

Hij is thuis in een breed reper­toire van de grote roman­tis­che tot het heden­daagse werken. Hij speelde o.a. Beethoven sonat­en met de wereld­ver­maarde cel­list Yo-Yo Ma.

Pro­gram­ma: 

M. Rav­el: “Ma mère l’Oye”
F. Schu­bert: Fan­taisie in f‑klein op.103, D.940
I. Stravin­sky: “Le Sacre du print­emps”

Info & reser­vatie:

CC Berin­gen
Casi­no Berin­gen, Kioskplein 25, 3582 Berin­gen.
Tel.: 011 450310

reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be

Deze con­certen van de recitals in Berin­gen hebben reeds plaats­gevon­den:

Matteo Cossuviool
Gabriele Pezone — piano

 

Don­derdag 3 okto­ber 2019 — 20.00u

Pianist Mat­teo Cos­su behaalde zijn diplo­ma aan de befaamde Accad­e­mia Nazionale di San­ta Cecil­ia bij Sonig Tchak­er­ian. Kamer­muziek vol­gde hij bij Roc­co Fil­ip­pi­ni en Pier Nar­ciso Masi aan de al even beroemde Piano Acad­e­my Incon­tri col Mae­stro in Imo­la. Hij is een vaste medew­erk­er van het Kamerork­est “Con­cer­to baroc­co di Roma”.

Pianist Gabriele Pezone is een bij­zon­der veelz­i­jdi­ge muzikant. Behalve piano studeerde hijkoor­muziek en direc­tie , orgel­muziek, com­posi­tie, litur­gis­che muziek en impro­visatie. Als pianist of organ­ist con­cer­teerde hij doorheen de wereld van Kroat­ië en Frankrijk tot Aus­tral­ië, Nieuw Zee­land en Hong Kong.

Hij is ook actief als gast diri­gent bij tal­rijke sym­fonis­che orkesten. Hij dirigeerde eve­neens de meeste opera’s van Ver­di en Puc­ci­ni.

Pro­gram­ma: 

A. Bazz­i­ni: Fan­ta­sia sul­la Travi­a­ta di G. Ver­di op. 50
L. van Beethoven: Roman­za nr. 2 in F- groot op. 50
G. Tar­ti­ni: Sonate in g‑klein “Tril­lo del Diavolo”(versie van F. Kreisler)
G.A. Fano: Pagine d’al­bum voor viool en piano op. 2
J. Massenet: Med­i­ta­tion (uit opera “Thais”)
C.W. Gluck : Dan­za degli spir­i­ti beati (uit­opera “Orfeo ed Euridice”)
P. de Sarasate: Uit “Danze Spag­nole” op. 22, Roman­za Andalusa
N. Pagani­ni : Intro­duzione e vari­azioni sul Mosè di Gioachi­no Rossi­ni

Info & reser­vatie:

CC Berin­gen
Casi­no Berin­gen, Kioskplein 25, 3582 Berin­gen.
Tel.: 011 450310

reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be

Michael Kuhn / Christoph Ewers — pianoduo

Don­derdag 24 okto­ber 2019 — 20.00u 

Reeds vele jaren tre­den deze musi­ci op in Europaals duo voor vier han­den ofals duo op twee klavieren. Bij­zon­dere aan­dacht best­e­den zij hier­bij aan orkest­werken die meestal door de com­pon­is­ten zelf bew­erkt wer­den voor piano vier han­den.

Christoph Ewers was in zijn “vorig” lev­en geneesheer maar werkt momenteel uit­slui­tend als musi­cus en com­pon­ist. Naast een solo-car­rière is Michael Kuhn een veel gevraagde peda­goog. Hij werkt alspro­fes­sor aan de Uni­ver­siteit van Karl­sruhe en geeft mas­ter class­es aan de New Mex­i­co State Uni­ver­si­ty” in Verenigde Stat­en.

Programma: 

F. Mendelssohn-Bartholdy: Ouver­tureuit “Die Hochzeit des Cama­cho”
F. Chopin: Andante spi­ana­toet Grande Polon­aise bril­lanteop. 22
G. Bizet: “L’Arlesienne – Suite“ (bew­erkt door de com­pon­ist voor pianoduo)
5 Liederen­be­w­erkt doorChristoph Ewers: R. Schu­mann — Der Con­tra­ban­dista, F. Schu­bert ‑An die Musik, Ungeduld,
J. Brahms- Gang zum Liebchen enHochgetürmte Rimaflut
S. Bortkiewicz: Elegie in Cis-grootop.46, Bal­lade in cis-kleinop.42 
G. Bizet: Car­men-fan­tasie (tran­scrip­tievoor pianoduo doorO. Singer)

Info & reser­vatie:

CC Berin­gen
Casi­no Berin­gen, Kioskplein 25, 3582 Berin­gen.
Tel.: 011 450310

reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be

Duo Fortecello
Anna Mikulska — cello
Philippe Argenty — piano

Don­derdag 5 decem­ber 2019 — 20.00u

De Poolse cel­liste Anna Mikul­s­ka en de Frans-Spaanse pianist Philippe Argen­ty lei­den hun toe­ho­orders graag doorheen de muziek en de muziekvor­men van hun geboorte­landen.

Sinds 2014, werd het Duo Forte­cel­lo uitgen­odigd op heel wat pres­tigieuze fes­ti­vals zoals het­Fes­ti­val de Músi­ca de Sant Pere de Rod­hos, het­Al­ba Music Fes­ti­val in Ital­ië, Euro Cham­ber Music Fes­ti­val in Polen, of het­Art Duo Fes­ti­val in Tsjechië. In 2018 deden ze hun eerste tournee door Chi­na en een reeks con­certen in Israël. 

Programma: 

C. Debussy: « La fille aux cheveux de lin » / « Clair de Lune  » ‑tran­scrip­ties voor cel­lo en piano
F. Chopin: Sonate voor cel­lo en piano in g‑klein op.65
F. Liszt: Hon­gaarse Rhap­sodie nr.6 voor piano
D. Despic: “Sicil­ian” / “Min­uet”
J. Nin: Suite Espag­nole
A. Aru­tun­ian: Impromp­tu
B. Bar­tok: Roe­meense volks­dansen – tran­scrip­tie voor cel­lo en piano
F. Ser­vais: Fan­taisie sur deux themes russ­es op. 13

Info & reser­vatie:

CC Berin­gen
Casi­no Berin­gen, Kioskplein 25, 3582 Berin­gen.
Tel.: 011 450310

reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be

Eugene Skovorodnikov – piano

Don­derdag 27 feb­ru­ari 2020 — 20.00u

Eugene Skovorod­nikov is een geboren Oekraïn­er die momenteel in Cana­da woont.

Hij studeerde aan het befaamde Con­ser­va­to­ri­um van St. Peters­burg waar hij nadi­en ook tot 1990 doceerde. Van 1991 tot 2011 was hij pro­fes­sor aan de Uni­ver­si­ty of British Colum­bia in het Canadese Van­cou­ver. Hij is regel­matige gast in promi­nente con­certzalen als de St.Petersburg Phil­har­mon­ic Hall, “West Coast Sym­pho­ny” (Cana­da), Kharkov Phil­har­mon­ic, L’vov Phil­har­mon­ic, Donet­sk Phil­har­mon­ic (Ukraine).

Eugene Skovorod­nikov is een Stein­way Artist​.

Pro­gram­ma: 

F. Schu­bert: - Sonate in a‑klein  op. 164
                       - Fan­tasie in C‑groot op. 15 “Wan­der­er”

P. Tchaikovsky: - uit “Seizoe­nen” op. 37b : jan­u­ari, decem­ber
                              — Theme en Variations,op 19
                              — “Dum­ka”, Op. 59
                              - Russ­ian Scher­zo op. 1

Info & reser­vatie:

CC Berin­gen
Casi­no Berin­gen, Kioskplein 25, 3582 Berin­gen.
Tel.: 011 450310

reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be