Recitals Casino Beringen 2018–2019

Recitals seizoen 2018–2019 Casino Beringen

Georgi Mundrov-piano

Don­derdag 25 april 2019–20.00u

Pianist Geor­gi Mundrov  neemt u mee met  Mozart, Skr­jabin, Rach­mani­nov en Chopin doorheen de lichte en donkere kan­ten van de menselijke natu­ur. “An absolute­ly col­los­al per­for­mance by an absolute­ly extra­or­di­nary pianist!” aldus de  Frank­furter All­ge­meine Zeitung FAZ / Germany

De Bul­gaarse musi­cus Geor­gi Mundrov kreeg oplei­din­gen in Sofia bij  Mile­na Mollo­va en Triphon Silyanows­ki en nadi­en in  Frank­furt bij Kristin Mer­sch­er. Hij was promi­nent aan­wezig op fes­ti­vals als de Robert Schu­mann Endenich­er Herb­st fes­ti­val in Bonn, de Sofia Music Weeks, de Musik­fest­spiele Saar, de Inter­na­tionale Musik­tage Saar­louis, de Inter­na­tionale Musik­tage Koblenz  e.a.

Lumi­nous vir­tu­os­i­ty and per­fect pro­fes­sion­al­ism” schreef Musi­ca Viva in Bulgarije.
Hij is momenteel pro­fes­sor aan “Hochschule für Musik und The­ater des Saar­lan­des” in Saarbrücken.

Pro­gram­ma: 

W. A. Mozart: Sonate in D‑groot KV 311
W. A. Mozart: 10 Vari­a­tio­nen über “Unser dum­mer Pöbel meint” in G‑grootKV 455
F. Chopin: Grande valse bril­lante in As-groot op. 34 nr. 2, Mazur­ka in a‑klein op. 17nr. 4, Polon­aise in As-groot op. 53
A. Skr­jabin:Poe­mein Fis-groot op. 32 nr. 1, Etude in Fis-groot op. 42 nr. 4,  Etude in cis-klein op. 42 nr. 5
S. Rach­mani­nov: Pre­lude in D‑groot op. 23 nr. 4, Pre­lude in Bes-groot op. 23 nr. 2


Info & reservatie:

CC Beringen
Casi­no Berin­gen, Kioskplein 25, 3582 Beringen.
Tel.: 011.450310

reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be

 

Deze concerten zijn reeds gespeeld in deze reeks dit seizoen:

Vincenzo Pavone-piano

Don­derdag 27 sep­tem­ber 2018 om 20.00u 

Hij won ver­schil­lende nationale en inter­na­tionale pianowed­sri­j­den o.a. een eerste pri­js in Barcelona en een bij­zon­dere pri­js voor zijn inter­pre­tatie van J. Brahms, verder een eerste pri­js van de “Cit­tà di Buc­chi­an­i­co” (CH), van de “Benedet­to Albanese” Cac­camo, van de “G. Cam­pochiaro” di Pedara en “Agimus”van Rome”.

Hij speelde op het pres­tigieuze “Taormi­na Arte” Con­cert­seizoen” en was te gast in de Stein­way Hall in New York.
Hij nam ook deel aan de grote Ital­i­aanse gala voor piano in Lugan­sk (Ukraine). 

Hij haalde verder zijn diplo­ma lit­er­atu­ur aan de Uni­ver­siteit van Catania.

Programma: 

F. Liszt: uit “Années de péleri­nage” : Jeux d’eaux à la ville en Après une lec­ture de Dante fan­ta­sia qua­si sonata
C. Débussy: Suite Berga­masque
R. Schu­mann: Kinder­szenen op. 15
F. Liszt: Mefis­to Valzer

Alberto Ruta-viool
Antonello Cannavale-piano

Don­derdag 18 okto­ber 2018–20.00u

Alber­to Maria Ruta studeerde eerst bij  Gio­van­ni Leone, nadi­en in Lon­don bij Yfrah Nea­man en ver­vol­gens aaan de Fiesole Music School bij P. Vernikov, Z. Giles Y. Grubert.Hij is eerste viool van het Savinio String Quar­tet. Met dit ensem­ble won hij de eerste pri­js tij­dens de 17de edi­tie van de “Inter­na­tion­al Cham­ber Music Com­pe­ti­tion of Cal­tanis­set­ta”, de derde pri­js op de “D. Sjostakovich Com­pe­ti­tion Moscow 2004”. 

Hij deed opnames bij Class­ci Voice, Stradi­var­ius, Dec­ca, Cam­er­a­ta Tokyo, Bril­liant classics.
In 2017 bracht hij 2 nieuwe cd’s uit met werken van Schu­mann voor Cam­er­a­ta Tokyo en voor Bril­liant Clas­sics. Hij speelt op een Mari­no Capic­chioni 1963-viool van Rimini.

Pianist Antonel­lo Can­navale studeerde piano in Napels bij Mas­si­mo Bertuc­ci, en com­posi­tie bij Bruno Maz­zot­ta. Verder spe­cialiseeerde hij zich bij Ser­gio Fiorenti­no en Lau­ra De Fus­co en in kamer­muziek aan de befaamde Piano Acad­e­my of Imo­la bij Pier Nar­ciso Masi en aan de Duino Inter­na­tion­al High School bij het Tri­este Trio.

Samen met Alber­to Maria Ruta, ver­tolk­te hij de mooiste pagina’s uit de kamer­muziek en met name alle sonates van Beethoven, Brahms, Prokofiev. Recitals van dit duo wer­den uit­ge­zon­den door Radio Vat­i­cana en Rai Radio-tre.

Hij is pro­fes­sor Kamer­muziek aan het Con­ser­va­to­rio “D. Cimarosa“of Avel­li­no en is erg bedri­jvig met het geven van masterclasses.

Programma:

W. A. Mozart: Sonate in Bes-groot K 378
L. v. Beethoven: Sonate in A‑groot  op. 12 nr.2
J. Brahms: Sonate in d‑klein op.108 

Rosa Mateu-sopraan
Anna Ferrer-piano

Don­derdag 8 novem­ber 2018–20.00u

Rosa Mateu komt uit Barcelona, studeerde aan het befaamde Liceu bij Car­men Bus­ta­mante en pro­fileert zich momenteel als een vocal­iste van groot for­maat. Zij con­cer­teerde zow­el met liedrecitals als in de opera doorheen Europa maar ook in Rus­land en Noord en Zuid-Amerika.

In de opera zong ze rollen als Con­de­sa de Alma­vi­va uit Le Nozze di Figaro, Don­na Elvi­ra in Don Gio­van­ni en Vio­let­ta in La Travi­a­ta. Recen­telijk zong ze in Rus­land de rol van Micaela in Bizet´s Car­men. In het befaamde Liceu in Barcelona zong ze tal­rijke hoof­drollen o.a.in  Montsalvatge´s VOCE IN OFF en “Flo­ra” in Travi­a­ta. Xavier Montsal­vatge koos haar voor de pre­mière van zijn opera BABEL 46. 

Pianiste Anna Fer­rer komt uit een fam­i­lie van musi­ci uit de vijfde gen­er­atie. Zij kreeg haar  oplei­d­ing in Barcelona. In kamer­muziek was ze vaak te horen met o.a. Igor Frol­ov, Max­ence Lar­rieu, András Ador­ján, François-Michel Rig­nol, Clau­di Ari­mani, Mas­si­mo Mer­cel­li, Dal­ma­cio González, Rosa Mateu Dolors Aldea, Uma Ysamat 

Anna Fer­rer deed ver­schil­lende radio en tele­visieop­names voor o.a. TV3, Canal Sud, TV Espag­nole, TDC, TV Mediter­renée, voor de Phonothèque Nationale de la Cat­a­logne en voor het platen­la­bel Lamb­do­ma waar vooral haar Mozart-opnames schit­terende kri­tieken kre­gen bij de gespe­cialiseerde muziekpers.

Programma: Chanson catalane & espagnole

E. Tol­drà: Abril, A l’ombra del lle­doner, Platxèria, Romanç de San­ta Llú­cia, Fes­teig, Men­ta i farigo­la, La mar esta­va ale­gra, Cançó de l’oblit, Cançó de grumet 
F. Mom­pou: Damunt de tu només les flors, Jo et pressen­tia com la mar
X. Montsal­vatge: Cinco can­ciones negras 
M. de Fal­la: Siete can­ciones pop­u­lares españo­las 

Loris Lombardo-percussie
Cinzia Bartoli-piano

Don­derdag 14 feb­ru­ari 2019–20.00u

Valentijnsconcert

Loris gradueerde op klassieke per­cussie aan het Con­ser­va­to­ri­um van Cuneo, in drums aan de  NAM School bij­Tul­lio De Pis­copo, aan de Son­ci­no Per­cus­sion Acad­e­my en ook bij de  Ulti­mate Drum Expe­ri­ence in Lon­don. Achtereen­vo­gels ver­vol­maak­te hij zich nog in de per­cussie van  India,Turkije en het Mid­den Oost­en. Hij werd win­naar van  twee inter­na­tionale drum en per­cussiewedsstri­j­den: de World Drum Con­test 2011 en Per­cfest 2012. Hij bracht zijn  “Hand­pan & Per­cus­sions con­cert” in ver­schil­lende the­aters in Europa en nam reeds deel aan 20 cd’s en één­t­je als solo-arti­est. Hij ontwikkelde zelf de “Hand­pan & Per­cus­sions Acad­e­my, en pub­liceerde hierover in 2017 een boek onder de naam “Hand­pan Man­uale Com­ple­to”, de eerste meth­ode in de wereld gewi­jd aan de studie van de handpan-technieken. 

Cinzia  is een toegewi­jde, char­mante en tal­entvolle pianiste die studeerde aan het Con­ser­va­to­ri­um Pagani­ni in Gen­o­va en bij Jean Micault aan het Con­ser­va­toire Alfred Cor­tot in Par­i­js. Zij werd ver­schil­lende keren onder­schei­den met eerste pri­jzen op o.a. de wed­stri­j­den van Alben­ga en Stresa.
Zij con­cer­teerde intussen in de belan­grijk­ste Ital­i­aanse ste­den, van de Sala del Con­ser­va­to­rio in Tori­no tot de Sala Crip­ta in Milaan, maar ook op de podia van o. m. New York, Par­i­js, Lyon, Szeged, Lugano, Hei­del­berg en Zuid-Amerika. 

Ze deed opnames bij de RAI en Tele­mon­te­car­lo. Momenteel is ze docente aan de con­ser­va­to­ria van Par­ma en La Spezia en gast­pro­fes­sor aan de accad­e­mia musi­car­teXXI van Buenos Aires.

Pro­gram­ma: Buenos Aires… mi Amor

C. Gardel: Por una Cabeza
C. Guas­tavi­no: Bailecito
A. Ramirez: Alfon­si­na y el mar
A.E. Ginastera: Trez Dan­zas Argentinas 
E. Lop­szyc: Dea Luna (Ded­i­ca­to a Cinzia Bartoli)
A. Piaz­zol­la: Adios Non­i­no (Piano Rhap­sody), Invier­no Porteno, Obliv­ion, Libertango

Bertrand Giraud-piano


Don­derdag 21 maart 2019–20.00u

Giraud werd lau­reaat van ver­schil­lende nationale en inter­na­tionale wed­stri­j­den zoals de Con­cours FLAME, de Chopin­wed­stri­jd van Texas-USA waar hij een 2de pri­js behaalde in  1996 en 1997 en het  Con­cours Milosz Mag­in in Italië.

Hij werk­te samen met collega’s als B. Cani­no, B. Pasquier, H. Demar­quette, A. Flam­mer, B. Fro­mager, P. Pier­lot, P. Amoy­al en het Octuor de France.

Hij is regel­matig te gast op Franse fes­ti­vals in de Cité de la Musique en de salle Cor­tot in Par­i­js, in ongeveer alle Europese lan­den maar ook in Argen­tinië, Uruguay (Téa­tro Solis), de USA en Cana­da, Chi­na, Korea, Japan, Tai­wan en Thailand.

Pro­gram­ma: 

F. Liszt: 3 son­nets de Pétrarque 
               Raph­sodie espagnole
F. Chopin: Sonate n° 3 in b‑klein op.58